Detail

Wijziging van de Verordening behandeling bezwaarschriften Asten 2017

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
09.07.2018

Wijziging van de Verordening behandeling bezwaarschriften Asten 2017

De raad van de gemeente Asten;

 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2018;

 

gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Control van 21 juni 2018;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de eerste wijziging van de Verordening behandeling bezwaarschriften Asten 2017 en de bijbehorende toelichting.

 

RAADSBESLUIT

 

 

Artikel 2.1, eerste lid

 

Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college, de burgemeester en van de bestuurscommissie van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost voor zover deze zijn genomen op basis van de Leerplichtwet en de RMC-regelgeving.

 

Toelichting: met deze aanvulling krijgt de bezwaarschriftencommissie formeel adviesbevoegdheid voor bezwaarschriften die zijn gericht tegen besluiten van de bestuurscommissie GGD Brabant Zuidoost.

 

Artikel 2.2, zesde lid

Het college kan categorieën van besluiten aanwijzen ten aanzien waarvan de commissie niet bevoegd is de bezwaarschriften te behandelen. Het college kan de commissie adviesbevoegdheid verlenen ten aanzien van categorieën van besluiten waarvoor de commissie eerder nog niet bevoegd was.

 

Toelichting: deze wijziging wordt voorgesteld om in de toekomst slagvaardig handelen van het college mogelijk te maken, zonder dat daarvoor direct de verordening moet worden aangepast.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten

van 3 juli 2018.

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos