Detail

Ontwerp omgevingsvergunning Vlosbergweg 5 te Heusden

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
5725RM 5
Publicatiedatum:
19.07.2018

Ontwerp omgevingsvergunning Vlosbergweg 5 te Heusden

het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde gebieden, thans aan te merken als het verrichten van een activiteit waarvoor een beperkte milieutoets nodig is (activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving (Natura 2000-activiteiten));

het veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting.

 

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht medewerking te verlenen aan:

 

Vlosbergweg 5 te Heusden

het uitbreiden van veehouderij 16 juli 2018

 

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende bescheiden ligt met ingang van 20 juli 2018 gedurende 6 weken in het gemeentehuis bij het KCC ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kunnen gedurende bovengenoemde termijn mondeling zienswijzen kenbaar gemaakt worden. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het KCC via telefoonnummer (0493) 671 212.

 

Wij maken u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.