Detail

WEGVERKEERSLAWAAI

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Postcode en huisnummer:
5721HL 55
Publicatiedatum:
03.08.2018

WEGVERKEERSLAWAAI

 

WET GELUIDHINDER

 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Voordeldonk

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 110 a Wet geluidhinder hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83 Wet geluidhinder vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevel van de te bouwen woning naast Voordeldonk 55. Vaststelling van hogere waarden is noodzakelijk omdat ter plaatse van voornoemde nieuwe woning niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Voordeldonk.

 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarden ligt met ingang van 4 augustus 2018 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

 

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die kunnen worden ingezien.