Detail

Beleidsregel Wijzigingsbesluit beleidsregel 'in aanmerking te nemen middelen voor draagkracht'

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Postcode en huisnummer:
5721GJ 3
Publicatiedatum:
15.08.2018

Beleidsregel Wijzigingsbesluit beleidsregel 'in aanmerking te nemen middelen voor draagkracht'

 

ZAAKNUMMER: 2018018352

 

 

 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Asten,

 

Overwegende dat:

 

het college ter uitvoering van de Wet werk en bijstand in 2015 beleidsregels heeft

vastgesteld;

De aanduiding ‘richtlijnen’ door Schulinck synoniem is aan beleidsregels zodra de richtlijnen als beleidsregels door ons zijn vastgesteld;

er aanleiding is een van de beleidsregels aan te vullen voor personen die in een traject Wet schulddienstverlening natuurlijke personen (Wsnp) of in een traject Minnelijke schulddienstverlening natuurlijke personen (Msnp) zitten.

 

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

 

BESLUIT

 

De beleidsregel ‘In aanmerking te nemen middelen voordraagkracht (B137)’,

d.d. 1 mei 2015, aan te vullen conform de in de bijlage van dit besluit opgenomen geconsolideerde tekst.

 

B137 - In aanmerking te nemen middelen voor draagkracht

 

Aan B137 wordt na de tekst:

 

De hoofdregel is:

‘Van het in aanmerking te nemen inkomen worden de middelen bedoeld in artikel 31, lid 2 Participatiewet en artikel 33, lid 5 Participatiewet niet tot het draagkrachtinkomen van

belanghebbende of het gezin gerekend. De middelen als bedoeld in genoemde artikelen

worden dus ook voor de bijzondere bijstand vrijgelaten.

Voor het overige geldt dat het inkomen op dezelfde wijze wordt bepaald als bij de algemene bijstand. Met uitzondering van de kostendelersnorm deze wordt bij het in aanmerking te nemen inkomen voor bijzondere bijstand buiten beschouwing gelaten). ‘

 

Toegevoegd de tekst:

 

‘Deze hoofdregel passen we afwijkend toe op de draagkracht van personen die een traject in het kader van de Wet schulddienstverlening natuurlijke personen (Wsnp) of een traject Minnelijke schulddienstverlening natuurlijke personen (Msnp) volgen. In die gevallen stellen we de draagkracht op nul.

De reden hiervan is dat deze personen op grond van hun aflossingsverplichting de beschikking hebben over een zodanig beperkt inkomen, dat er voor het betalen of reserveren voor bijzondere kosten geen ruimte (draagkracht) meer is’.

Inwerkingtreding

Dit besluit in werking te laten treden op 1 mei 2018, met dien verstande dat op aanvragen om bijzondere bijstand die op die datum al zijn ingediend en waarop nog geen beslissing is genomen, de tekst van de beleidsregels wordt gehanteerd die het meest gunstig is voor belanghebbende

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 12 juni 2018.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester