Detail

Verkeersbesluit tot het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen op locatie Hazelaar, 5721 DL te Asten

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
12.09.2018

Verkeersbesluit tot het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen op locatie Hazelaar, 5721 DL te Asten

Logo Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

 

g elet op:

 

artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

hun vigerend Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen;

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 

 

o verwegende dat:

de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland aan het toenemen is;

een (logisch) gevolg hiervan is dat de vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen toeneemt;

particulieren en/of bedrijven die willen beschikken over een oplaadpunt op of aan de openbare weg hiertoe een aanvraag kunnen indienen bij de aanbieder van de oplaadinfrastructuur, die deze aanvraag op zijn beurt ter toetsing aan de gemeente voorlegt;

de gemeente graag haar medewerking verleent aan het realiseren van oplaadpunten in de openbare ruimte indien de aangevraagde locaties voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in de ”Beleidsregels Oplaadpunten elektrisch vervoer Asten, d.d. 16-01-2018”;

het plaatsen van oplaadpunten past binnen zowel de duurzaamheidsambities van de gemeente Asten als de drie P’s van duurzaamheid:

People: elektrisch rijden is comfortabel en voordelig en leidt tevens tot minder geluidsoverlast;

Planet: elektrisch rijden draagt bij aan een beter milieu, onder andere door een afname van de C02 emissie en vermindering van de primaire energievraag;

Profit: er zijn aantrekkelijke (fiscale) regelingen, kortingen, subsidies e.d. voorhanden voor bestuurders die elektrisch rijden;

de gemeente een aanvraag heeft ontvangen tot het realiseren van een oplaadpunt voor elektrische auto’s;

het in deze gaat om een aanvraag voor de volgende locatie: Hazelaar, 5721 DL te Asten;

de gemeente Asten bovengenoemde aangevraagde locatie heeft getoetst aan de criteria zoals opgenomen in de beleidsregels van de gemeente Asten, waarvan de belangrijkste zijn:

dat de aangevraagde locatie goed vindbaar en zichtbaar is;

dat het betreffende oplaadpunt door de ligging door meerdere gebruikers gedeeld kan worden;

dat er geen ander oplaadpunt of oplaadinfrastructuur aanwezig is op eigen terrein van de aanvrager dan wel binnen een straal van ongeveer 200 meter van de aangevraagde locatie;

dat de aangevraagde locatie moet beschikken over de ruimte om – naargelang de behoefte – een of twee elektrische voertuigen te kunnen bedienen;

de gemeente op basis hiervan haar goedkeuring verleent aan de aangevraagde locatie;

een aandachtspunt met betrekking tot oplaadpunten voor elektrische voertuigen bestaat uit het waarborgen van de bruikbaarheid ervan voor de bestuurders van elektrische voertuigen;

dit, zonder het nemen van aanvullende verkeersmaatregelen, derhalve kan betekenen dat een oplaadpunt niet te gebruiken is indien hier een voertuig anders dan een elektrisch voertuig geparkeerd staat;

het ter waarborging van de bruikbaarheid van de in dit besluit genoemde laadpunt dan ook wenselijk wordt geacht om ter hoogte van het oplaadpunt één of meerdere parkeervakken aan te wijzen als parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen;

dit, door middel van het plaatsen van bebording kenbaar gemaakt kan worden;

tot slot genoemd dient te worden dat het instellen van deze maatregel naar verwachting niet zal leiden tot onoverkomelijke parkeerproblemen in de directe omgeving van het oplaadpunt, aangezien de bestuurder(s) die van het oplaadpunt gebruik gaan maken, in de huidige situatie reeds in (de omgeving van) de betreffende straat parkeren;

gezien het voorgaande en het gestelde in artikel 21 van het BABW juncto artikel 2 Wvw 1994, kan worden opgemerkt dat het nemen van de onderhavige verkeersmaatregel strekt tot:

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;

Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) er overleg is geweest met de korpschef van de betrokken regio eenheid van de Politie Oost-Brabant;

overeenkomstig artikel 26 van de BABW, dit verkeersbesluit bekendgemaakt wordt in de Staatscourant;

 

besluit:

tot het aanwijzen van een parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locatie:

Hazelaar, 5721 DL te Asten

 

de parkeerplaats in te richten door plaatsing van het verkeersbord E08o van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

 

Asten, 4 september 2018

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

Namens deze,

 

Ing. W.F.L. Moors

Beleidsmedewerker Verkeer

 

 

b ijlage(n):

Tekening behorende bij “Verkeersbesluit tot het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen op locatie Hazelaar, 5721 DL te Asten”.

 

b ezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG, Asten.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.