Detail

Eerste wijziging van de Verordening ondergrondse infrastructuur Asten 2014

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
25.10.2018

Eerste wijziging van de Verordening ondergrondse infrastructuur Asten 2014

De raad van de gemeente Asten;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 augustus 2018;

 

gehoord het advies van de Commissie Ruimte van 4 september 2018;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 5.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de eerste wijziging van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Asten 2014 en de bijbehorende Toelichting.

 

 

Artikel 1

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 

Nieuw lid s. wordt toegevoegd, onder vernummering van lid s t/m v naar t t/m w.

Artikel 1.1 lid s. luidt als volgt:

 

s. Sleuf: in de bodem uitgegraven of uitgehakte of geboorde langwerpige smalle opening;

 

Bestaande lid v.2. wijzigen als volgt:

Bestaande tekst:

v. 2. Het maken van incidentele (huis)aansluitingen, waarbij geen verhardingen of groenvoorzieningen worden gekruist, tot een gezamenlijke lengte van vijfentwintig (25) meter, inclusief nieuwbouwprojecten;

 

Nieuwe tekst:

w. 2. Het maken van incidentele (huis)aansluitingen tot een gezamenlijke lengte van vijfentwintig (25) meter, inclusief nieuwbouwprojecten;

 

 

Artikel 2

Artikel 3.3 lid 1: In het artikel ontbrak de term “of wijziging”

 

Bestaande tekst:

1. Indien een grondroerder zich niet houdt aan de voorschriften en beperkingen uit het instemmingsbesluit, kan het college het instemmingsbesluit intrekken. Het college gaat niet over tot intrekking of wijziging van de vergunning voordat het college de houder van het instemmingsbesluit de gelegenheid heeft gegeven om zijn zienswijze naar voren te brengen.

 

Aan het besluit tot intrekking van het instemmingsbesluit kan de verplichting worden verbonden om de betreffende kabel(s) te verleggen/verplaatsen of deze te verwijderen.

 

Nieuwe tekst:

1. Indien een grondroerder zich niet houdt aan de voorschriften en beperkingen uit het instemmingsbesluit, kan het college het instemmingsbesluit intrekken of wijzigen. Het college gaat niet over tot intrekking of wijziging van de vergunning voordat het college de houder van het instemmingsbesluit de gelegenheid heeft gegeven om zijn zienswijze naar voren te brengen.

Aan het besluit tot intrekking of wijziging van het instemmingsbesluit kan de verplichting worden verbonden om de betreffende kabel(s) te verleggen/verplaatsen of deze te verwijderen.

 

 

Artikel 3.

Nieuw lid 6.3. wordt toegevoegd. Artikel 6.3. luidt als volgt:

Artikel 6.3. Strafbepaling bij overtreding.

  • 1.

    Overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 

 

Artikel 4

De artikelsgewijze toelichting bij artikel 1.1 wijzigen als gevolg van de hernummering van lid s t/m v in lid t t/m w.

De toelichting op lid 6.3 toevoegen. Deze luidt als volgt:

Artikel 6.3 S TRAFBEPALING BIJ OVERTREDING

In artikel 154 van de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad op overtreding van zijn verordeningen en van die van organen waaraan ingevolge artikel 156 verordende bevoegdheid is gedelegeerd, straf kan stellen maar geen andere of zwaardere dan hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie, al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. In artikel 6.3 van de VOI is van de bevoegdheid om een strafbepaling op te nemen gebruik gemaakt. In het artikel is bepaald dat overtreding van de bij of krachtens de VOI gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. In artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht zijnde bij de categorieën behorende bedragen vastgelegd. Artikel 6.3 van de VOI heeft vooral ten doel alle partijen bewust te maken van het niet-vrijblijvende karakter van de VOI. Partijen dienen zich te houden aan de bepalingen van de VOI, zodat de daarmee nagestreefde doelen bereikt kunnen worden. Naast de strafrechtelijke handhaving van de VOI door middel van de strafbepaling van artikel 6.3 door het Openbaar Ministerie kan tegen de overtreding van de VOI (eventueel tegelijkertijd) bestuursrechtelijk handhavend opgetreden worden, door middel van de inzet van de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom. Daarnaast wordt volledigheidshalve opgemerkt dat de overtreding van (sommige bepalingen uit) de Telecommunicatiewet strafbaar is gesteld in de Wet op de Economische Delicten (zie artikel 1 onder 4° van de WED).

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten

van 25 september 2018.

De raad voornoemd,

griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,

mr. H.G. Vos