Detail

Reglement Burgerlijke Stand 2018

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Postcode en huisnummer:
5721GJ 3
Publicatiedatum:
01.11.2018

Reglement Burgerlijke Stand 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

gelet op het bepaalde in artikelen 16, Boek I Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994:

 

besluiten:

 

Vast te stellen het reglement Burgerlijke Stand 2018.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 

 • a.

  wet: Boek 1 Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door het college (artikel 16, lid 2 van Boek I Burgerlijk Wetboek;

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een persoon die als zodanig is benoemd door het college dan wel in incidentele gevallen is benoemd door een door het college gemandateerde ambtenaar (artikel 16, lid 3 van Boek I Burgerlijk wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: Het gemeentehuis gelegen aan het Koningsplein 3 en andere toegestane trouwlocaties;

 • f.

  trouwlocaties: alle locaties binnen de gemeentegrenzen met uitzondering van locaties op openbaar grondgebied, mits wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 4 van dit reglement;

 • g.

  rechtsfeit: een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2 Benoeming van de ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt door het college voor een bij het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar werkzaam is in gemeentedienst.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt door het college of de daartoe gemandateerde ambtenaar voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3.

  Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen voor de totstandkoming van één enkel rechtsfeit in de gemeente Asten worden benoemd: (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die reeds in een andere gemeente zijn benoemd en wier benoeming en beëdiging nog niet is verlopen. De benoeming / beëdiging dient te blijken uit een recente verklaring van de gemeente.

 • 4.

  De benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de zin van artikellid 3 geschiedt eerst nadat het bruidspaar of de partners de betrokken persoon hebben gekozen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Het schriftelijk of elektronisch verzoek hiertoe geschiedt onder vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of de partners, de dag, het tijdstip en het adres van de locatie, uiterlijk zes weken vóór de totstandkoming van het rechtsfeit aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Asten. Bij aanvraag dienen benoeming en beëdiging te worden overgelegd.

 • 5.

  Benoemingen die hebben plaatsgevonden vóór de totstandkoming van dit Besluit worden geëerbiedigd.

 

Artikel 3 Locatie

 • 1.

  Onverminderd hetgeen daarover in de wet is bepaald, verrichten de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand hun wettelijke taken in het gemeentehuis dan wel op een trouwlocatie.

 • 2.

  De gemeenteraad wijst ten behoeve van de totstandkoming van een rechtsfeit, gemeentehuizen met een daarvoor permanent gebruik en overige trouwlocaties aan;

 • 3.

  De gemeenteraad heeft bij besluit van 5 maart 2013 de gehele gemeente Asten aangewezen als zijnde trouwlocatie bedoeld voor personen die op een eigen locatie een rechtsfeit willen laten plaatsvinden.

 • 4.

  Het gebruik van een locatie als zijnde trouwlocatie voor de voltrekking van het rechtsfeit is toegestaan nadat aan de voorwaarden genoemd in artikel 4 wordt voldaan en het aanvraagformulier als overeenkomst zijnde is ondertekend door partijen en de locatiebeheerder/eigenaar.

 • 5.

  Indien het rechtsfeit niet plaatsvindt op de vastgelegde datum en betrokkenen alsnog willen dat het rechtsfeit plaatsvindt op een ander moment of in een andere locatie zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, dient ten aanzien van die locatie een hernieuwde overeenkomst tot gebruik te worden gesloten.

 

Artikel 4 Voorwaarden voor aanwijzing van een trouwlocatie

 • 1.

  Éénmalig gebruik van een locatie als hier bedoeld geschiedt eerst nadat de direct betrokkenen hebben gekozen voor de totstandkoming van een rechtsfeit in een locatie binnen de gemeentegrenzen zoals bedoeld in artikel 3, derde lid. Het schriftelijk of digitaal verzoek tot vastlegging van het rechtsfeit, geschiedt onder vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of de partners, de dag, het tijdstip en het adres van de locatie, uiterlijk 12 weken vóór de totstandkoming van het rechtsfeit aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zowel de aanvragers als de locatie-beheerder/eigenaar wordt schriftelijk de beslissing meegedeeld.

 • 2.

  De beheerder/eigenaar van de locatie stelt de locatie voor éénmalig gebruik voor de duur van de totstandkoming van het rechtsfeit om niet ter beschikking aan de gemeente. De wijze van gebruik tijdens de totstandkoming van het rechtsfeit wordt bepaald door de gemeente.

 • 3.

  De beheerder/eigenaar moet schriftelijk verklaren middels mede-ondertekening van het aanvraagformulier, in te stemmen met het gebruik van de locatie als trouwlocatie. De locatie-eigenaar/beheerder moet medewerking verlenen aan een bezoek van een medewerker van de gemeente.

 • 4.

  De ruimte van de trouwlocatie dient naar behoren te zijn ingericht. Hieronder wordt ten minste verstaan:

  • a.

   de aanwezigheid van tafel en stoelen;

  • b.

   de aanwezigheid van een spreekgestoelte;

  • c.

   voldoende verlichting van de ceremonieruimte;

  • d.

   de ceremonieruimte is rookvrij tijdens de ceremonie;

  • e.

   de aanwezigheid van een aparte ruimte voor de ambtenaar om zich te verkleden;

  • f.

   de aanwezigheid van een toilet.

 • 5.

  De overeengekomen éénmalige trouwlocatie leidt niet tot enige gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie.

 • 6.

  De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en wat maatschappelijk aanvaardbaar is.

 • 7.

  Een trouwlocatie moet (rolstoel)toegankelijk zijn voor iedereen. De trouwlocaties moeten voldoen aan de algemene eisen van openbare orde en veiligheid. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor borgen van de veiligheid zoals het weren van ‘ongenode gasten’. Ook de veiligheid van de (buitengewoon)ambtenaar van de burgerlijke stand moet gewaarborgd zijn.

 • 8.

  De gemeente Asten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of voortvloeiend uit de huwelijksvoltrekking in de locatie. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is een gemeentelijk vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk.

 • 9.

  Voor het trouwen op locatie dient de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand te worden geassisteerd door een gastvrouw of gastheer. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft aan wat er geregeld moet zijn voor het voltrekken van een huwelijk.

 • 10.

  De aanvrager is verantwoordelijk voor de ontvangst en begeleiding van de gasten en verdere gang van zaken op de locatie. De kosten daarvoor komen ten laste van de aanvragers. Er moet een uitwijkmogelijkheid zijn voor als bijvoorbeeld weersomstandigheden niet goed zijn.

 • 11.

  De verantwoordelijkheid van de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij de beheerder/eigenaar.

 • 12.

  Het niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement kan een reden zijn om het rechtsfeit niet op de overeengekomen tijd en locatie tot stand te laten komen.

 

Artikel 5 Leiding

De teamleider Dienstverlening is belast met de leiding en draagt zorg voor de verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand en van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

 

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is geopend op maandag tot en met vrijdag tijdens de openingstijden van het gemeentehuis met uitzondering van de avondopenstelling. Uitgezonderd zijn de dagen genoemd in artikel 3, lid 1 van de Algemene termijnenwet, of overige, door de teamleider aan te wijzen dagen en uren. In bijzondere gevallen kan de teamleider Dienstverlening besluiten de openingstijden te beperken.

 • 2.

  Het bureau van de ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis, Koningsplein 3, is voor de totstandkoming van een rechtsfeit geopend van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur (aanvangstijd) met uitzondering van de dagen genoemd in artikel 3, lid 1, van de Algemene termijnenwet.

 • 3.

  Het bureau van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voor de totstandkoming van een rechtsfeit op een andere locatie dan het gemeentehuis, Koningsplein 3, geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot en met 20.00 uur (aanvangstijd), met uitzondering van de dagen genoemd in artikel 3, lid 1, van de Algemene termijnenwet.

 • 4.

  Kosteloze totstandkoming van een rechtsfeit vindt plaats op maandag om 9.00 uur of om 9.15 uur in het gemeentehuis aan het Koningsplein 3. Deze plechtigheid is beperkt tot het uitspreken van het jawoord en het voorlezen en ondertekenen van de akte.

 • 5.

  In de tijd dat de dienst voor het publiek is geopend, vinden werkzaamheden van de ambtenaar van de burgerlijke stand plaats op afspraak. Belanghebbenden kunnen hiervoor schriftelijk, digitaal of door middel van telefonische vastlegging afspraken maken. Belanghebbenden die de afspraak niet tijdig nakomen, dienen een nieuwe afspraak te maken.

 • 6.

  Op tijdig verzoek van een belanghebbende, gedaan aan de teamleider Dienstverlening, zal het bureau waar de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden uitoefent, worden geopend op zaterdag, zondag of op andere dagen dat het bureau is gesloten, indien de belanghebbende genoegzaam aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende reguliere openstelling van het bureau.

 • 7.

  In bijzondere gevallen kan de teamleider Dienstverlening besluiten tot afwijking van deze openingstijden.

 

Artikel 7 Vergoeding buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

 • 1.

  De vergoeding van regulier benoemde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand vindt - voor zover er geen sprake is van een uitzondering, waaronder begrepen honoraire ambtenaren - plaats op basis van een arbeidsrechtelijke aanstelling.

 • 2.

  Ten aanzien van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, anders dan in het eerste lid genoemde reguliere buitengewoon ambtenaren, geldt dat een door het college of door een gemandateerde ambtenaar voor de totstandkoming van het rechtsfeit benoemde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, geen recht geeft op vergoeding van gemeentewege.

 • 3.

  Vóór de totstandkoming van een rechtsfeit dienen de leges te worden voldaan conform de Legesverordening. Dit geldt ook indien aanstaande partners een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zelf aanwijzen om te worden benoemd voor de voltrekking van het rechtsfeit.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Asten 2018;

 • 2.

  Bij dit reglement behoort Toelichting op het reglement burgerlijke stand;

 • 3.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018;

 • 4.

  Eerdere reglementen ten aanzien van de burgerlijke stand worden ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 28 september 2018.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt mr. H.G. Vos

secretaris burgemeester

Toelichting op het reglement burgerlijke stand Asten 2018.

 

Inleiding

Het reglement burgerlijke stand heeft betrekking op de openingstijden van het bureau van de burgerlijke stand en de momenten om een huwelijk te sluiten of een partnerschap te registreren dan wel om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, het gebruik van locaties tot gemeentehuis speciaal voor het sluiten van huwelijken en het registreren van partnerschappen of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk. In het reglement is als begrip voor de trits huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk gekozen voor "rechtsfeit". Daarmee wordt de veelvuldige herhaling in de uitgebreide tekst voorkomen. Op verzoek van het bruidspaar of van partijen die hun partnerschap willen registreren dan wel hun geregistreerd partnerschap willen omzetten in de rechtsvorm huwelijk, kan plaatsvinden op een eigen locatie als voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 4. Voorts geeft het reglement bepalingen ten aanzien van de benoemingen en werkzaamheden van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Benoeming, schorsing en ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand is in handen gelegd van burgemeester en wethouders (Wet van 14 oktober 1993 (Stb. 1993,nr, 555). Tevens zijn burgemeester en wethouders het aangewezen orgaan dat regelend optreedt ten aanzien van het bureau en de ambtenaren van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand blijven op grond van de wet zelfstandig verantwoordelijk voor de inhoud van hun werkzaamheden. De wet bepaalt voorts dat burgemeester en wethouders een reglement burgerlijke stand dienen vast te stellen.

 

Artikel 1. Begripsbepaling

Dit artikel beschrijft de basisbegrippen uit het reglement. Met name wordt het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1 Burgerlijke Wetboek).

De aanwijzing van een locatie als gemeentehuis wordt genomen door de raad. Asten heeft gekozen voor deregulering en houdt rekening met de wens van de burger om een locatie waar het rechtsfeit zal moeten plaatsvinden, naar eigen inzicht en buiten de permanent aangewezen locaties, te mogen kiezen. De gemeenteraad heeft de gehele gemeente Asten aangewezen als trouwlocatie.

 

Artikel 2. Benoeming

In dit artikel wordt aangegeven voor welke periode ambtenaren van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. De benoeming van ambtenaren van de burgerlijke stand en van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand geschiedt door het college. Asten kent de mogelijkheid om een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die reeds in een andere gemeente is benoemd en welke benoeming (en hun beëdiging) niet is verlopen, te benoemen voor het voltrekken van één enkel rechtsfeit. Het beleid geeft dus géén ruimte om personen die willen worden benoemd voor één enkel rechtsfeit, maar niet (meer) zijn benoemd en ook niet (meer) zijn beëdigd, te benoemen en te laten beëdigen. Het argument daartoe is gelegen in het feit dat daarmee de kwaliteit van de werkzaamheden beter kan worden bewaakt. De Commissie voor Advies betreffende de Burgerlijke Staat en de Nationaliteit heeft in een Officiële Mededeling (OM 1/2001) daarover geadviseerd om "in situaties waarin de ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zijn functie neerlegt of waarin zijn benoeming door tijdsverloop eindigt en betrokkene eerst op een later tijdstip opnieuw in die hoedanigheid benoemd wordt, waardoor er sprake is van een onderbreking in de uitoefening van zijn taken, ter gelegenheid van de nieuwe benoeming betrokkene opnieuw de eed of de belofte te laten afleggen".

 

Is er sprake van het benoemen voor het tot stand komen van één enkel rechtsfeit, dan kán de buitengewoon ambtenaar tevens worden benoemd door een besluit van de daartoe gemandateerd ambtenaar. De achterliggende gedachte is gelegen in het feit dat daarmee het college wordt ontlast en de uitvoering aanmerkelijk praktischer kan verlopen.

Voorts wordt aangegeven dat benoemingen van ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand die vóór de totstandkoming van het reglement hebben plaatsgevonden, worden geëerbiedigd.

 

Artikel 3 Locatie

Dit artikel geeft aan waar de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand wettelijk hun taken dienen uit te oefenen.

Een gemeentehuis waarin de totstandkoming van een rechtsfeit plaatsvindt, moet een bestendig karakter dragen. Bijvoorbeeld het huwen in een ommuurde tuin van een (land)huis is algemeen toegestaan. Echter is het tot stand komen van een rechtsfeit op de openbare weg, in een bos, park of in het veld niet toegestaan. Het kan immers niet als trouwlocatie dienen omdat het geen ommuurde tuin behorende bij een formeel adres betreft. Daarbij gaat het om het tot stand komen van het rechtsfeit en niet om de ceremonie die daarbij doorgaans plaatsvindt. Dat betekent bijvoorbeeld dat het formele gedeelte van het tot stand komen van een rechtsfeit in een "gemeentehuis" dient plaats te vinden en het verdere, ceremoniële gedeelte van de plechtigheid op een andere locatie zoals een varende boot of in het bos kan plaatsvinden. Voorts geeft artikel 3 aan dat een locatie als trouwlocatie kan dienen voor één enkele plechtigheid. Dat betekent wél dat, indien een formele plechtigheid op de dag waarop het aanwijzingsbesluit doelt, niet door kan gaan of doorgaat, de aanwijzing van de locatie als gemeentehuis vervalt. Er zal dan een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt en een nieuwe overeenkomst moeten worden gesloten.

 

Artikel 4 Gebruik van een locatie voor het tot stand komen van een rechtsfeit

Een rechtsfeit kan in principe slechts plaatsvinden in een gemeentehuis. Uitzonderingen daarop zijn wettelijk geregeld (bijvoorbeeld de dreiging dat één van de partners komt te overlijden, biedt de mogelijkheid om ook in een ziekenhuis het huwelijk te voltrekken of het partnerschap te registreren).

Een locatie dient als trouwlocatie indien de locatie voldoet aan de eisen van veiligheid. De locatiebeheerder/eigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid. Deze verantwoordelijkheid kan niet worden afgewenteld op de gemeente vanwege het enkele feit dat de gemeente het gebruik van de locatie als trouwlocatie toestaat.

Bij veiligheid moet in casu worden gedacht aan een veilige bouwconstructie, maar ook aan brandveiligheid en goede toegangs- en vluchtwegen. Deze eisen dienen te worden gezien in het licht van het aantal bruidsgasten en de samenstelling van de groep met bijvoorbeeld de aanwezigheid van kinderen, ouderen van dagen, rolstoelgebruikers etc.

De totstandkoming van een rechtsfeit moet volgens de wet openbaar bijgewoond kunnen worden. Dat betekent dat iedereen die dat wil in principe de plechtigheid moet kunnen bijwonen. Omdat de openbaarheid tot praktische problemen kan leiden doordat onvoorzien veel personen de plechtigheid willen bijwonen of indien bezoekers mogelijk de openbare orde verstoren, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand of de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bepalen wie tot de plechtigheid wordt toegelaten.

 

Een trouwlocatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde, goede zeden en wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Men kan dan denken aan een lijkenhuis op een kerkhof om daar middernachtelijk een huwelijk te voltrekken. Daarbij moet ook de openbaarheid in acht worden genomen.

Gebouwen of instellingen die een religieuze functie hebben kunnen aangewezen worden als trouwlocatie als het niet in strijd is met artikel 68 Boek 1 Burgerlijk Wetboek ("geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst, zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken").

 

Om logistieke en organisatorische redenen dient het gebruik van een locatie als éénmalige trouwlocatie in relatie tot de afspraak om de totstandkoming van een rechtsfeit te regelen, tijdig (ten minste twaalf weken) vóór de datum schriftelijk te worden geregeld. Aan het gebruik van een locatie als trouwlocatie dient aan alle vereisten voor het aangaan van het rechtsfeit te zijn voldaan (waaronder een door de eigenaar/beheerder van de locatie ondertekende "Overeenkomst trouwlocatie", de terug ontvangst hiervan neemt in de regel veel tijd in beslag neemt). In uitzonderlijke gevallen kan van de termijn worden afgeweken. De beoordeling ligt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand omdat deze persoon het best inzicht heeft in de situatie.

De gemeente heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade of kosten die worden gemaakt vanwege het enkele feit dat de gemeente toestaat de locatie als trouwlocatie te gebruiken. De gemeente is ook niet verantwoordelijk voor de (kwaliteit, schade, schoonmaak of diefstal van de) inrichting van de locatie. Daarbij moet ook worden gedacht aan het strooien met rijst of bloemen en de aansprakelijkheidsvraag voor de gevolgen ervan als letselschade. Dat neemt echter niet weg dat de ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand het formele gedeelte van de ceremonie naar eigen inzicht moet kunnen inrichten.

 

Artikel 5 L eiding

De verdeling van de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand is in handen gelegd van het college. Zij wijzen ingevolge artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994 de persoon aan die is belast met de leiding. Om praktische redenen en om adequaat te kunnen reageren op veranderingen, is de teamleider Dienstverlening aangewezen om de verdeling van de dagelijkse werkzaamheden van de burgerlijke stand te regelen.

 

Artikel 6 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (een en ander is gebaseerd op het gestelde in artikel 16c, Boek 1 Burgerlijk Wetboek).

Het artikel geeft naast een bepaling voor de reguliere dagelijkse openingstijden mogelijkheden weer om het bureau op buitengewone tijden open te stellen of om de openstelling juist te beperken. De aanwijzing geschiedt door de teamleider Dienstverlening. Dit geldt ook voor de tijdstippen waarop rechtsfeiten plaatsvinden. De werkzaamheden van de burgerlijke stand vinden ook plaats op afspraak. De afspraakmomenten vinden binnen de reguliere openingstijden plaats en hoeven daarom geen aparte regeling.

 

De dagen genoemd in artikel 3, lid 3 van de Algemene termijnenwet blijven een mogelijkheid voor het tot stand komen van een rechtsfeit.

 

De afspraken voor het gebruik van een locatie als trouwlocatie, het aangaan van een rechtsfeit dient tijdig te worden gemaakt. De oorzaak is gelegen in het feit dat een aantal zaken behoort te worden geregeld die tijd en zorgvuldigheid vergen. Aan het vastleggen van een rechtsfeit ligt een aantal (persoons)gegevens ten grondslag die moeten worden getoetst. In bepaalde gevallen blijken aanstaande partners alsnog bepaalde (internationale) documenten te moeten aanleveren. De identiteit moet vaststaan en de personen moeten ook daadwerkelijk een rechtsfeit tot stand mogen laten komen. Personen dienen voorts wettelijk tijdig vooraf aangifte te doen, waarna een wettelijke wachttermijn van twee weken min een dag in acht moet worden genomen. Daarnaast dient een ambtenaar eventueel te worden benoemd en/ of te worden ingedeeld. Met name de indeling en de beschikbaarheid van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand vergt tijd vanwege vastgestelde inroostering en hun voorbereiding op het voltrekken van een rechtsfeit. In voorkomende gevallen dient een aanwijzingsbesluit te worden genomen. Tot slot moet duidelijk zijn dat de locatie geschikt is dan wel beschikbaar is (veiligheid, openbaarheid, beschikbaarheid).

 

Artikel 7 Vergoeding buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

Het is niet de bedoeling om personen die door partijen zelf worden aangebracht om hun huwelijk te voltrekken of hun partnerschap te laten registreren dan wel om te zetten, te betalen voor hun honoraire diensten. Om duidelijkheid te scheppen in de regeling is het noodzakelijk om dit vast te leggen.

De noodzaak tot vastlegging geldt ook voor de vraag of de kosten voor het tot stand komen van een rechtsfeit niet gereduceerd kunnen worden nu partijen zelf een buitengewoon ambtenaar aanbrengen die voorts geen vergoeding krijgt voor zijn of haar diensten. Opgemerkt zij hier dat de leges met betrekking tot de totstandkoming van het rechtsfeit zijn gebaseerd op een totaal aan kosten die zijn oorsprong vindt in (de organisatie van) het totale instituut.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

Het artikel bepaalt met welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.