Detail

Verkeersbesluit tijdelijke instelling eenrichtingsverkeer Prins Bernhardstraat, gedeelte tussen de Logtenstraat en de Langstraat

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
5721GC 48a
Publicatiedatum:
21.11.2018

Verkeersbesluit tijdelijke instelling eenrichtingsverkeer Prins Bernhardstraat, gedeelte tussen de Logtenstraat en de Langstraat

Logo Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op:

 • -

  De bepalingen in artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  De bepalingen in artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 • -

  de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 • -

  De Bevoegdhedenregeling gemeente Asten d.d. 10 januari 2012, waarin aan de beleidsmedewerker Verkeer mandaat verstrekt is om namens het college van burgemeester en wethouders verkeersbesluiten te nemen;

overwegende dat:

 • -

  De Prins Bernhardstraat, gedeelte tussen de Logtenstraat en de Langstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Asten;

 • -

  De desbetreffende weg in eigendom en beheer is bij de gemeente Asten;

 • -

  Op de desbetreffende weg tweerichtingsverkeer van kracht is met een maximum toegestane snelheid van 50 km/u;

 • -

  Op de desbetreffende weg op straat geparkeerd wordt;

 • -

  Op de desbetreffende weg het straatwerk slecht is en hersteld moet worden;

 • -

  De desbetreffende weg opgenomen is in het Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan d.d. 13 december 2016 (GVVP 2016) en gecategoriseerd als erftoegangsweg type 1 binnen de bebouwde kom;

 • -

  De huidige weginrichting en maximum toegestane snelheid niet overeenkomt met de wegcategorie zoals vastgesteld in het GVVP 2016;

 • -

  De huidige weginrichting voor verkeersknelpunten zorgt, met name ter hoogte van de kruising met de Logtenstraat;

 • -

  Veilig Verkeer Nederland in 2017 een onderzoek uitgevoerd heeft naar de diverse verkeersstromen op de kruising Prins Bernhardstraat – Logtenstraat;

 • -

  Het rapport van Veilig Verkeer Nederland concludeert dat er onveilige situaties ontstaan vanwege de vele kruisende verkeersstromen ter hoogte van de kruising met de Logtenstraat, het slechte zicht op aankomend verkeer en verkeersopstoppingen die ontstaan in de Prins Bernhardstraat vanwege geparkeerde voertuigen;

 • -

  De gemeente de conclusies uit het rapport van Veilig Verkeer Nederland onderschrijft;

 • -

  De desbetreffende weg opgenomen is in het integrale maatregelpakket van het GVVP 2016;

 • -

  Het GVVP 2016 inzet op het herinrichten van de Prins Bernhardstraat om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren, met name op de kruising met de Logtenstraat;

 • -

  De gemeenteraad van de gemeente Asten prioriteit stelt aan de herinrichting van de desbetreffende weg en het college heeft verzocht tot maatregelen;

 • -

  Er een werkgroep geformeerd is met afgevaardigden vanuit de bewoners en ondernemers uit de Prins Bernhardstraat en het Centrum Management, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Asten;

 • -

  Er eerder door enkele bewoners geopperd is om eenrichtingsverkeer in te stellen op de desbetreffende weg;

 • -

  Er bij wijze van proef op 3 september 2018 eenrichtingsverkeer ingesteld is in de Prins Bernhardstraat tussen de Logtenstraat en de Langstraat en voor de duur van zes weken;

 • -

  De gemeente in haar communicatie uitingen aangegeven heeft te onderzoeken of de proef na zes weken langer op straat moet blijven staan;

 • -

  De proef inmiddels afgerond is en onderzocht is of het eenrichtingsverkeer bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de Prins Bernhardstraat en op de kruising met de Logtenstraat;

 • -

  In beeld gebracht is wat de effecten van het eenrichtingsverkeer zijn op de verkeersstromen in de Prins Bernhardstraat en omliggende straten, zowel vóór als tijdens de proef;

 • -

  Uit de verkeersmetingen blijkt dat de omliggende straten worden geconfronteerd met meer verkeer. Vooral in de Daliastraat en de Asterstraat is het aantal voertuigen flink toegenomen;

 • -

  De snelheid van het verkeer in de Prins Bernhardstraat en omliggende straten gemiddeld genomen wel gelijk gebleven is;

 • -

  De doorstroming in de Prins Bernhardstraat sterk verbeterd is;

 • -

  Het verkeersaanbod op de kruising Prins Bernhardstraat – Logtenstraat flink afgenomen is;

 • -

  Er naast de verkeersmetingen, een enquête uitgezet is onder circa 50 bewoners en ondernemers van de Prins Bernhardstraat;

 • -

  22 respondenten van de enquête positief gestemd zijn over het eenrichtingsverkeer, 4 respondenten zijn negatief gestemd en 2 respondenten hebben geen mening;

 • -

  De werkgroep Prins Bernhardstraat positief gestemd is over de verkeersmaatregel;

 • -

  Een enkele ondernemer aangeeft negatieve effecten te ervaren door het eenrichtingsverkeer (inkomensderving) en zich beroept op nadeelcompensatie. Deze ondernemer heeft inmiddels zijn rechtsbijstand ingeschakeld;

 • -

  Op basis van de enquêteresultaten en de analyse van de verkeersmetingen, wij adviseren om de proef voor het komende jaar te handhaven;

 • -

  De proefopstelling daarmee omgezet wordt in een tijdelijke verkeersmaatregel voor de duur van 1 jaar;

 • -

  De gemeente op basis van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit dient te nemen voor verkeersmaatregelen die niet van kortdurende aard zijn (duur van tenminste vier maanden of langer);

 • -

  In het komende jaar toegewerkt wordt naar een inrichtingsplan voor de Prins Bernhardstraat waarna een definitief besluit genomen wordt over het eenrichtingsverkeer;

 • -

  De gemeente de verkeersstromen in de omliggende straten van de Prins Bernhardstraat, met name de Daliastraat en Asterstraat, gaat monitoren en zo nodig aanvullende verkeersmaatregelen treft;

 • -

  De gemeente dit voornemen gedeeld heeft met de werkgroep Prins Bernhardstraat en via verschillende communicatiekanalen;

 • -

  Gezien het voorgaande en het gestelde in artikel 21 van het BABW juncto artikel 2 Wvw 1994 kan worden opgemerkt dat het nemen van de onderhavige verkeersmaatregel strekt tot:

  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • -

  Overeenkomstig artikel 24 van het BABW er overleg is geweest met de korpschef van de betrokken regio eenheid van de Politie Oost-Brabant en hij een positief advies heeft afgegeven op 5 november 2018;

 • -

  overeenkomstig artikel 26 van de BABW, dit verkeersbesluit bekendgemaakt wordt in de Staatscourant.

besluit:

 • 1.

  Tot het instellen van eenrichtingsverkeer in de Prins Bernhardstraat, gedeelte tussen de Logtenstraat en de Langstraat voor de duur van 1 jaar ingaande op de datum van publicatie van dit besluit en door middel van het plaatsen van verkeersborden naar model C2 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten), model C3 (eenrichtingsweg) en onderborden OB054 (uitgezonderd (brom)fietsers) uit Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 zoals aangegeven is op bijgevoegde tekening met tekeningnummer: DO.01

 • 2.

  Binnen de duur van 1 jaar een definitief besluit te nemen over het eenrichtingsverkeer in relatie tot de geplande herinrichting van de Prins Bernhardstraat;

 • 3.

  De verkeersstromen in de omliggende straten van de Prins Bernhardstraat gedurende deze periode te monitoren en zo nodig aanvullende verkeersmaatregelen te treffen. 

   

  Asten, 13 november 2018

  College van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

  Namens deze, ing. W.F.L. Moors

  Beleidsmedewerker Verkeer

    

  Bijlage(n):

 • 1.

  Tekening DO.01 Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer.  

   

  Inzage

  Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van de dag van bekendmaking, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten.

   

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG, Asten.

   

  Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

  a. naam en adres van de indiener;

  b. de dagtekening;

  c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  d. de gronden van het bezwaar.

   

  Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.