Detail

Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Postcode en huisnummer:
5611CH 18
Publicatiedatum:
29.11.2018

Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

 

In aanmerking nemende dat:

 • -

  het Algemeen Bestuur van voornoemd samenwerkingsverband, in zijn vergadering van 4 juli 2018, heeft vastgesteld de Verordening Stimuleringsfonds 2018;

 • -

  deze verordening tot doel heeft het verlenen van financiële bijdragen op basis van cofinanciering voor regionale projecten die een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de Regionale Agenda en de Brainport Agenda;

 • -

  in de Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven is bepaald dat wij een Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven vaststellen, waarin is uitgewerkt aan welke criteria een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven.

 

gelet op:

 • -

  het bepaalde in artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven in zijn vergadering van 6 juni 2018.

   

besluit:

 

vast te stellen de navolgende “Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018”:

Artikel 1 Definities

 

In deze Nadere regels wordt verstaan onder:

 • a)

  Aanvraag: het door de aanvrager ingediende verzoek tot een subsidie op grond van deze verordening.

 • b)

  Aanvrager: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die de subsidie formeel aanvraagt en de verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering en afwikkeling van het project.

 • c)

  Accountant: een openbaar accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW.

 • d)

  Brainport Agenda: Het door stakeholders uit onderwijs, overheden en bedrijfsleven gedragen ambitiedocument om de regio Zuidoost-Nederland te laten uitgroeien tot meest innovatieve technologieregio.

 • e)

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.

 • f)

  Project: het samenhangende geheel van activiteiten, waarvoor een bijdrage vanuit de Metropoolregio Eindhoven wordt gevraagd.

 • g)

  Regionale Agenda: Het bij aanvang van iedere bestuursperiode door het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven vast te stellen beleidsdocument, waarin de ambities en doelstellingen van de regionale samenwerking worden vastgelegd.

 • h)

  Subsidie: een subsidie uit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven voor projecten die zijn gericht op het bereiken van de doelstellingen uit de Regionale Agenda van de Metropoolregio Eindhoven en de Brainport Agenda.

 • i)

  Zuidoost-Brabant: het geografische gebied dat betrekking heeft op alle deelnemende gemeenten aan de Metropoolregio Eindhoven, zoals vermeld in de Gemeenschappelijke Regeling van de Metropoolregio Eindhoven.

 • j)

  Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven: de middelen die door Metropoolregio Eindhoven als cofinanciering middels een fonds of als afzonderlijke subsidie kunnen worden ingezet met het oog op het bereiken van de doelstellingen uit de Regionale Agenda van de Metropoolregio Eindhoven en de Brainport Agenda.

 

Artikel 2 Ontvankelijkheid

 

 • 1.

  Een aanvraag wordt slechts in behandeling genomen als:

  - de aanvraag volledig is;

  - de aanvraag tijdig en in hardcopy is ingediend.

   

 • 2.

  Onder de term ‘volledig’ in lid 1 wordt verstaan dat de aanvraag bestaat uit een geheel ingevuld en ondertekend aanvraagformulier en een projectplan, inclusief een sluitende begroting en middels cofinancieringsverklaringen aantoonbaar sluitend dekkingsplan. Bij eventuele gebreken in de volledigheid wordt aanvrager schriftelijk een mogelijkheid tot herstel geboden.

   

 • 3.

  Onder de term ‘tijdig’ in lid 1 wordt verstaan dat de aanvraag uiterlijk op 1 april of 1 oktober om 17.00 uur dient te zijn ingediend.

 

Artikel 3 Weigeringsgronden

 

 • 1.

  Een subsidie wordt in ieder geval in zijn geheel geweigerd, indien;

 • -

  het project niet past binnen de doelstellingen van de Brainport Agenda en de nadere uitwerking daarvan in hoofdstuk 3 van de Regionale Agenda;

 • -

  het project op de afzonderlijke (en hierna in de artikelen 4 t/m 7 uit te werken) onderdelen ‘effectiviteit’, ‘efficiency’, ‘lange termijn impact en draagvlak’ en ‘economisch toegevoegde waarde’ van een hiervoor ontwikkeld scoreformulier minder dan 2 van de mogelijke 6 punten scoort, dan wel op de totaalscore minder dan 10 van de mogelijke 24 punten haalt, zulks ter beoordeling door het Dagelijks Bestuur;

 • -

  bij het project in financieel opzicht niet minimaal twee partners binnen Zuidoost-Brabant zijn betrokken (cofinanciering);

 • -

  het project naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur niet of onvoldoende als innovatief is aan te merken;

 • -

  in de onderlinge verhoudingen tussen de partners naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur onvoldoende sprake is van een evenwichtige samenwerking;

 • -

  het project enkel betrekking heeft op beleidsvoorbereiding.

2. Een subsidie wordt in ieder geval gedeeltelijk dan wel in zijn geheel geweigerd, indien:

 • -

  de loonkosten waarvoor subsidie wordt gevraagd qua hoogte de forfaitaire tarieven zoals genoemd in art. 9 lid 3 van deze beleidsregel overschrijden, dan wel qua omvang niet als reëel zijn te beschouwen;

 • -

  de kosten betrekking hebben op infrastructuur;

 • -

  de looptijd voor uitvoeringsgerichte projecten, zoals bedoeld in art. 7 lid 1 sub a van de Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven, meer dan 3 jaar is, c.q. het beoogde resultaat niet binnen 3 jaar zal worden bereikt;

 • -

  de looptijd voor pilots en aanjaagprojecten, zoals bedoeld in art. 7 lid 1 sub b van de Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven, meer dan 2 jaar is, c.q. het beoogde resultaat niet binnen 2 jaar zal worden bereikt.

Artikel 4 Effectiviteit

 

Projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Regionale Agenda en de Brainport Agenda. De gevraagde bijdrage van een project wordt afgewogen tegen deze bijdrage en tegen het totaal beschikbare budget van het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven.

 

Artikel 5 Efficiency

 

De efficiency van een project wordt beoordeeld in termen van het gevraagde subsidiepercentage, het uitgelokte investeringsvolume bij met name private partijen en de totale financieringsverhoudingen in het project.

 

Artikel 6 Lange termijn impact en draagvlak

 

De lange termijn impact en het draagvlak wordt beoordeeld aan de hand van de inhoudelijk en financieel betrokken partijen, alsmede de ingeschatte marktpotentie en kans op continuïteit na afloop van de subsidie.

 

Artikel 7 Economisch toegevoegde waarde

 

Projecten moeten leiden tot aantoonbare economisch toegevoegde waarde, in de vorm van (in volgorde van voorkeur):

 • -

  nieuwe werkgelegenheid en/of;

 • -

  behoud van werkgelegenheid en/of;

 • -

  innovatieve methoden en technieken en/of;

 • -

  versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven en/of;

 • -

  verbetering van het vestigingsklimaat en/of;

 • -

  stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio.

 

Artikel 8 Omvang van de Stimuleringsfonds-bijdrage

 

Het absolute maximum van de bijdrage in de kosten voor Aanjaagprojecten (artikel 7, lid 5 van de Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven) bedraagt € 50.000.

 

Artikel 9 Financiële aspecten van de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag dient voorzien te zijn van een sluitende begroting, die voldoende zekerheid biedt van cofinanciering door overige financiers. Deze cofinanciering dient te worden aangetoond middels verklaringen van de bijdragende partners. Daarnaast dient een onderbouwd businessplan te worden bijgevoegd.

 • 2.

  Verwachte inkomsten uit de uitvoering van een project moeten aan de financieringszijde van de begroting tot uitdrukking worden gebracht.

 • 3.

  Indien er sprake is van gekapitaliseerde ureninbreng in een project, dan dienen deze uren aantoonbaar additioneel te zijn en maximaal te worden gewaardeerd tegen een forfaitair uurtarief van € 125,- voor kennisinstellingen en € 50,- voor alle overige partijen. Eigen ureninzet van overheidspartners is niet subsidiabel. Werkzaamheden door externen tegen een tarief van € 800,- per dag of meer, dienen altijd voorzien te worden van een meervoudige aanbesteding.

 • 4.

  De totale subsidiabele kosten mogen voor maximaal 50% bestaan uit gekapitaliseerde interne loonkosten van de projectpartners.

 • 5.

  Vanaf de datum van formele indiening van een aanvraag, mits gelegen na de openstellingsdatum van de tender, mag indiener voor eigen rekening en risico starten met de uitvoering van het project. Afronding van de in het project beoogde activiteiten mag echter niet plaatsvinden vóór de datum van besluitvorming door het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.

 

Artikel 10 Communicatie en publiciteit

 

Wanneer een project niet aantoonbaar kan maken te hebben voldaan aan de communicatievoorwaarden, zoals beschreven in art. 20 van de Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven, is het Dagelijks Bestuur bevoegd om bij eindafrekening van het project de toegekende subsidie met maximaal 10% lager vast te stellen.

 

Artikel 11 Rapport van feitelijke bevindingen openbare accountant

 

Bij een, op basis van art. 22 lid 2 van de Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven, vast te stellen subsidiebedrag van hoger dan € 50.000, dient bij de eindrapportage een Rapport van feitelijke bevindingen van een openbare accountant te worden aangeleverd. De reikwijdte van de werkzaamheden van de accountant is vastgelegd in het Accountantsprotocol Stimuleringsfonds. Dit protocol is opgenomen als onderdeel van de Voorwaarden bij beschikking Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven.

 

Artikel 12 Intrekkings- en overgangsbepaling

 

De Beleidsregel SRE-Stimuleringsfonds van 12 maart 2012 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die onder de betreffende beleidsregel zijn verleend.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie van deze beleidsregel op de daarvoor wettelijk voorgeschreven wijze.

 

Artikel 14 Citeertitel

 

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2018.

 

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven op 4 juli 2018