Detail

Beleidsregels/nadere regels Inkomensondersteuning gemeente Asten 2018

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
30.11.2018

Beleidsregels/nadere regels Inkomensondersteuning gemeente Asten 2018

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

gelet op artikel 3 van de van de Verordening inkomensondersteuning gemeente Asten 2018;

 

overwegende dat;

 

de gemeenteraad op 30 januari 2018 de nota “Beleid inkomensondersteuning gemeente Asten 2018” heeft vastgesteld

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de “Beleidsregels/nadere regels Inkomensondersteuning gemeente Asten 2018” en de “beleidsregel Sport- en cultuurvoucher” d.d. 14 december 2016 in te trekken.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  De wet: Participatiewet (Pw) en Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 

 • 2.

  Inkomensgrens: het inkomen dat op jaarbasis niet meer bedraagt dan 110% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm, zoals bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de Participatiewet. Bij de vaststelling van zowel het jaarinkomen als de bijstandsnorm op jaarbasis wordt uitgegaan van het inkomen en de van toepassing zijnde bijstandsnorm op het moment van de aanvraag.

 

 • 3.

  Vermogenstoets: het vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet, met als peildatum het moment van de aanvraag.

 

 • 4.

  Inwoner: persoon die in de Basisregistratie Personen van de gemeente Asten staat ingeschreven.

 

 • 5.

  Alle begrippen die in deze beleids/nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

Artikel 2 Regeling Meedoen (v/h Bijdrage Regeling Maatschappelijke Participatie)

 

 • 1.

  Elk lid van een huishouden waarin het gezamenlijk inkomen beneden de grens zoals genoemd in artikel 1, lid 2 ligt en niet meer vermogen heeft dan de genoemde vermogenstoets zoals genoemd in artikel 1, lid 3 komt in aanmerking voor een bijdrage van € 110,- per jaar bedoeld voor maatschappelijke participatie.

 

 • 2.

  In beginsel wordt dit bedrag aan diegenen die bekend zijn bij Senzer en voldoen aan de genoemde voorwaarden ambtshalve toegekend en uitgekeerd in het voorjaar. Steeksproefsgewijs zullen mensen gevraagd worden om aan te geven waaraan de bijdrage is besteed.

Inwoners die niet bekend zijn bij Senzer maar wel voldoen aan de voorwaarden kunnen een aanvraag voor de bijdrage Regeling Meedoen aanvragen tot uiterlijk 1 april van het volgende kalenderjaar.

 

 • 3.

  Extra bijdrage ten behoeve van kinderen

  • a.

   Ten behoeve van de kinderen van 4-18 jaar uit de gezinnen die in aanmerking komen voor de Regeling meedoen zoals genoemd in artikel 4, lid 1 wordt jaarlijks een extra uitkering verstrekt van € 150,- per kind. Deze bijdrage is bedoeld om te besteden aan de kinderen. Dat kan in de vorm van sportspullen, abonnementen, schoolspullen, zaken die bijdragen aan de maatschappelijke deelname van kinderen. Het streven is om dit bedrag uit te keren voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.

  • b.

   Ouders dienen binnen twee maanden na ontvangst van de betaling een declaratieformulier ingevuld retour te sturen met daarop de verantwoording van de uitgaven die voor het kind zijn gedaan.

  • c.

   Per kind moet een formulier worden ingediend.

  • d.

   GR Peelgemeenten draagt zorg voor de uitvoering en zal ook de verantwoording controleren.

  • e.

   Bij niet of onvolledig invullen zal een waarschuwing worden gegeven. Indien daar geen gehoor aan gegeven wordt, wordt in het daaropvolgende jaar geen extra bijdrage voor de kinderen uitgekeerd.

 

 • 4.

  Extra bijdrage ten behoeve van inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

  • a.

   Inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en voldoen aan de inkomens en vermogensgrens zoals aangegeven in artikel 1, lid 2 en 3 komen in aanmerking voor een extra bijdrage ten behoeve van deelname in de maatschappij.

  • b.

   Per huishouden ontvangen zij, gelijktijdig met de reguliere bijdrage van € 110,- een extra bedrag van € 150,-.

  • c.

   Hierover hoeft geen verantwoording afgelegd te worden. Wel kunnen steekproeven worden gehouden waarbij mensen aan dienen te geven waaraan het geld is besteed.

 

 

Artikel 3 Sport- en cultuurvoucher

 

 • 1.

  In aanmerking komen jongeren van 4 t/m 18 jaar die wonen in een gezin waarvan het gezamenlijk inkomen ligt beneden de grens zoals genoemd in artikel 1, lid 2 en niet meer vermogen hebben dan de genoemde vermogenstoets zoals genoemd in artikel 1, lid 3.

 

 • 2.

  Een aanvraag kan jaarlijks tot uiterlijk 1 april van het opvolgende kalenderjaar worden ingediend bij GR Peelgemeenten of via Sociaal Team Asten.

 

 • 3.

  Met deze voucher kan een jongere een maal per jaar de contributie van een vereniging of club laten declareren tot een maximumbedrag van € 200,- per jaar.

 

 • 4.

  De contributie wordt betaald tot en met het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt.

 

 • 5.

  Alleen officiële en aangesloten verenigingen kunnen een sport- en cultuurvoucher accepteren.

 

Artikel 4 Bijdrage bibliotheekpas

 

 • 1.

  In aanmerking komen inwoners van Asten van 18 jaar en ouder die wonen in een huishouden waarvan het gezamenlijk inkomen beneden de grens zoals genoemd in artikel 1, lid 2 ligt en niet meer vermogen hebben dan de genoemde vermogenstoets zoals genoemd in artikel 1, lid 3.

 

 • 2.

  Een aanvraag kan jaarlijks tot uiterlijk 1 april van het opvolgende kalenderjaar worden ingediend bij GR Peelgemeenten of via Sociaal Team Asten.

 

 • 3.

  Per huishouden wordt maximaal één bibliotheekpas verstrekt.

 

 • 4.

  De aanvrager betaalt een bedrag van € 12,- per jaar. Het resterende bedrag (€ 30,- in 2018) wordt in gelijke delen betaald door de gemeente Asten en de bibliotheek.

 

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2018 en heeft terugwerkende kracht tot 30 januari 2018.

 

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Beleidsregels/nadere regels Inkomensondersteuning gemeente Asten 2018”.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 13 november 2018.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt mr. H.G. Vos

secretaris burgemeester