Detail

Verordening inkomensondersteuning gemeente Asten 2018

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
30.11.2018

Verordening inkomensondersteuning gemeente Asten 2018

De raad van de gemeente Asten;

 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2018;

 

gehoord het advies van de Commissie Burgers van 8 oktober 2018;

 

 

gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

 

overwegende dat de verordening een uitwerking is van de op 30 januari 2018 vastgestelde beleidsnota “inkomensondersteuning gemeente Asten 2018”;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de “Verordening inkomensondersteuning gemeente Asten 2018”;

in te trekken “Verordening Bijdrage Regeling Maatschappelijke Participatie gemeente Asten 2002”

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  De wet: Participatiewet

 

 • 2.

  Inkomensgrens: het inkomen dat op jaarbasis niet meer bedraagt dan 110% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm, als bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de Participatiewet. Bij de vaststelling van zowel het jaarinkomen als de bijstandsnorm op jaarbasis wordt uitgegaan van het inkomen en de van toepassing zijnde bijstandsnorm op het moment van de aanvraag.

 

 • 3.

  Vermogenstoets: het vermogen zoals bedoeld in artikel 34, lid 3 van de Participatiewet, met als peildatum het moment van de aanvraag.

 • 4.

  Inwoner: persoon die in de Basisregistratie Personen van de gemeente Asten staat ingeschreven.

 

 • 5.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

 

Artikel 2. Reikwijdte en doel verordening

 • 1.

  De inkomensondersteuning is uitsluitend van toepassing op inwoners van de gemeente Asten.

 

 • 2.

  De inkomensondersteuning beoogt het bevorderen van de maatschappelijke participatie van inwoners met een minimuminkomen en het voorkomen van een sociaal isolement.

 

 

Artikel 3. Bevoegdheden van het college

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van deze regeling en is bevoegd om beleidsregels of nadere regels vast te stellen.

 

 • 2.

  Ten behoeve van de uitvoering van de verordening kan het college nadere regels en beleidsregels vaststellen ten aanzien van

  • a.

   De uiterste aanvraagdatum;

  • b.

   De doelgroep;

  • c.

   De door de aanvrager te overleggen gegevens;

  • d.

   De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegoed;

  • e.

   De toekenning van het tegoed;

  • f.

   Het wijzigen of intrekken van het besluit op de aanvraag;

  • g.

   De besteding van het tegoed.

 

 

Artikel 4. Financiën

Het college is bevoegd om de hoogte van de bijdragen aan te passen, zolang dit binnen grenzen blijft van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting.

 

 

Artikel 5. Sport- en cultuurvoucher

Kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar uit gezinnen met een inkomen beneden de grens zoals genoemd in artikel 1, lid 2 en niet meer vermogen hebben dan de genoemde vermogenstoets zoals genoemd in artikel 1, lid 3 komen in aanmerking voor een sport- en cultuurvoucher.

Deze voucher wordt uitgegeven door GR Peelgemeenten op naam van het kind. De voucher kan worden ingeleverd bij een van de aangesloten verenigingen, die dan vervolgens de contributie kan declareren bij de Peelgemeenten.

Per jaar wordt een maximum bedrag van € 200,- vergoed. Het college is bevoegd om dit bedrag aan te passen binnen de grenzen van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting.

 

 

Artikel 6. Bibliotheekabonnement

Om de toegankelijkheid van de bibliotheek te vergroten is er voor inwoners van 18 jaar en ouder de mogelijkheid om tegen een tarief van € 12,- per jaar lid te worden.

Per gezin komt een persoon hiervoor in aanmerking mits zij inkomen hebben beneden de grens zoals genoemd in artikel 1, lid 2 en niet meer vermogen hebben dan de genoemde vermogenstoets zoals genoemd in artikel 1, lid 3.

De gemeente en de bibliotheek betalen de resterende kosten ieder voor 50% (voor 2018 elk € 15,- per lidmaatschap)

 

 

Artikel 7. Regeling Meedoen (v/h Bijdrage Regeling Maatschappelijke Participatie)

 • 1.

  Inwoners van de gemeente Asten met een inkomen beneden de grens zoals genoemd in artikel 1, lid 2 en niet meer vermogen hebben dan de genoemde vermogenstoets zoals genoemd in artikel 1, lid 3 hebben recht op een jaarlijkse participatiebijdrage van € 110,- die besteed kan worden aan activiteiten die bijdragen aan deelname in de maatschappij.

 

 • 2.

  Huishoudens in Asten waarvan minimaal één persoon de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en in aanmerking komen voor de bijdrage zoals genoemd in bovenstaand artikel 7.1 hebben recht op een extra bedrag van € 150,- per jaar. Deze bedragen worden ineens uitbetaald. Mensen hoeven hierover geen verantwoording af te leggen, maar kunnen middels steekproeven bevraagd worden waar zij het bedrag aan hebben gespendeerd.

 

 • 3.

  Inwoners van Asten met kinderen tussen de 4 en 18 jaar ontvangen jaarlijks een extra bedrag van € 150,- per kind om daarmee de kinderen beter te kunnen laten participeren in de samenleving. Over dit extra bedrag moet binnen drie maanden na ontvangst een verantwoording ingediend worden. Indien hier niet aan wordt voldaan kan het extra bedrag voor een volgend jaar vervallen.

 

 

Artikel 8. Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening indien strikte toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2018 en heeft terugwerkende kracht tot 30 januari 2018.

 

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening inkomensondersteuning gemeente Asten 2018”

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten

van 6 november 2018.

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos