Detail

Verordening eenmalig aansluitrecht riolering gemeente Asten 2019

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Postcode en huisnummer:
5721GJ 3
Publicatiedatum:
18.12.2018

Verordening eenmalig aansluitrecht riolering gemeente Asten 2019

De raad van de gemeente Asten;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2018;

 

gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Control van 22 november 2018;

 

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de Verordening eenmalig aansluitrecht riolering gemeente Asten 2019.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door of in opdracht van de gemeente van een buisleiding of andere voorziening van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig aansluitrecht riolering wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor het leggen van een buisleiding € 1.079,00 mits de aansluiting volledige te maken is op eigendom van de gemeente

  • onder vrij verval aansluit op een gemengd, gescheiden of verbeterd gescheiden rioolstelsel van de gemeente Asten (dus niet op drukriolering);

  • wordt aangebracht in één sleuf, middels open sleuf techniek zonder bronnering;

  • maximaal 10 strekkende meter lang is;

  • maximaal 2 meter onder maaiveld wordt aangelegd;

  • niet leidt tot verkeersomleidingen;

  • een diameter kleiner of gelijk aan Ø160mm heeft;

  • bestaat uit 1 of 2 buisleiding(en) voor vuilwater en/of hemelwater.

 • 2.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor verstrekte diensten anders dan het genoemde in het eerste lid, het voorafgaand aan de dienstverlening aan de belastingplichtige meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een begroting (incl. VADT, zijnde voorbereiding, advies, directie en toezicht) die ter zake door of vanwege het College van Burgemeester en Wethouders is opgesteld, doch minimaal zijnde het in het eerste lid genoemde bedrag.

 • 3.

  Als de begroting bedoeld in het tweede lid is uitgebracht, vangt de dienstverlening aan zodra de belastingplichtige schriftelijk te kennen heeft gegeven akkoord te gaan met het tarief van de heffing.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in één termijn. De termijn vervalt zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en

invordering van de rechten.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2018” vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten op 12 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De ingangsdatum van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening eenmalig aansluitrecht riolering gemeente Asten 2019’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten

van 11 december 2018.

De raad voornoemd,

griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,

mr. H.G. Vos