Detail

Besluit inzake beoordelingsplicht milieueffectrapportage Jan van Havenstraat 21 Ommel

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
5724AT 21
Publicatiedatum:
25.01.2019

Besluit inzake beoordelingsplicht milieueffectrapportage Jan van Havenstraat 21 Ommel

Burgemeester en wethouders van Asten maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend:

 

Op 31 januari 2018 is voor de inrichting aan Jan van Havenstraat 21 in Ommel, een aanmeldingsnotitie ingediend. De notitie is opgesteld vanwege het realiseren van een mestverwerkingsinstallatie voor het verwerken van 960 ton drijfmest per jaar. Tevens vindt een uitbreiding plaats met 195 dierplaatsen voor zeugen en komen 64 dierplaatsen voor gespeende biggen en 4 dierplaatsen voor volwassen paarden te vervallen Op 6 november 2018 en 14 december 2018 is de aanmeldingsnotitie aangepast.

 

Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling op basis van het Besluit milieueffectrapportage juncto artikel 7.2. lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer.

 

Burgemeester en wethouders van Asten hebben besloten dat voor de beoogde ontwikkeling geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

 

Naar de mening van burgemeester en wethouders Asten leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

 

Het besluit met de daarbij behorende bescheiden ligt met ingang van 25 januari 2019 gedurende 6 weken in het gemeentehuis bij het team Ruimte ter inzage.

 

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.