Detail

Incassoreglement BSOB 2017

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
17.12.2018Incassoreglement BSOB 2017

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (hierna: BSOB);

gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet 1990, en de belastingverordeningen van de aan BSOB deelnemende gemeenten en waterschap Aa en Maas;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen het volgende reglement met betrekking tot de automatische incasso van de gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen van de deelnemende gemeenten en waterschap Aa en Maas.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Automatische incasso: het afschrijven van een bedrag van het IBAN (International Bank Account Number) van de belastingschuldige ten gunste van BSOB;

 • b.

  Machtiging: een schriftelijke of elektronische machtiging onder opgaaf van het Burgerservicenummer van de belastingschuldige aan BSOB om bedragen gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen van zijn IBAN af te schrijven;

 • c.

  Invorderingsambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 124, derde lid, onderdeel b van de Waterschapswet;

 • d.

  Belastingjaar: het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december van een jaar;

 • e.

  Belastingschuldige: natuurlijk persoon of niet natuurlijke persoon welke zijn aangeslagen voor gemeentelijke- en/of waterschapsheffingen;

 • f.

  Formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen dat op het aanslagbiljet staat en daadwerkelijk moet worden betaald.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

Automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige op eenvoudige wijze te kunnen innen. Voor sommige belastingsoorten geldt dat dan in meer termijnen kan worden betaald.

Artikel 3 Belastingen met mogelijkheid van automatische incasso en aantal termijnen

 • 1.

  Om deel te kunnen nemen aan het automatisch incasseren van belastingbedragen moet de belastingschuldige BSOB hiertoe gemachtigd hebben.

 • 2.

  De machtiging wordt verstrekt voor onbepaalde tijd en geldt voor de volgende aanslagen:

  • a.

   onroerende-zaakbelastingen (10 termijnen);

  • b.

   rioolheffingen (10 termijnen);

  • c.

   afvalstoffenheffing (10 termijnen);

  • d.

   hondenbelasting gemeente Deurne, Oss en Meierijstad domein Veghel (10 termijnen);

  • e.

   forensenbelasting gemeente Landerd (2 termijnen);

  • f.

   toeristenbelasting gemeente Boekel, Deurne, Landerd en Oss (2 termijnen);

  • g.

   precariobelasting gemeente Landerd en Meierijstad domein Veghel (2 termijnen);

  • h.

   reclamebelasting gemeente Deurne, Oss, Uden en Meierijstad domein Veghel (respectievelijk 2, 10, 2, 2 termijnen);

  • i.

   Lijkbezorgingsrechten gemeente Deurne en Meierijstad domein Veghel (1 termijn);

  • j.

   watersysteemheffingen (10 termijnen);

  • k.

   zuiveringsheffingen (10 termijnen);

  • l.

   verontreinigingsheffingen (10 termijnen).

 • 3.

  De invorderingsambtenaar kan deelname weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 • 4.

  De invorderingsambtenaar kan aanvullende voorwaarden stellen voordat hij deelname toestaat.

Artikel 4 Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door inlevering van de ingevulde machtigingskaart waarop de benodigde gegevens zijn vermeld. De machtigingskaart moet zijn gedateerd en door de belastingschuldige zijn ondertekend. Belastingschuldige kan tevens via DigID of per brief een machtiging verlenen.

 • 2.

  De aanvraag moet geschieden voor het verstrijken van de betaaltermijn. Indien de automatische incasso wordt aangevraagd nadat de betaaltermijn is verstreken dan zal de automatische incasso starten bij de eerstvolgende aanslag.

 • 3.

  Het verstrekken van een machtiging nadat de betaaltermijn inmiddels is verstreken, laat eventuele verschuldigde invorderingskosten onverlet.

Artikel 5 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op daarvoor in aanmerking komende aanslagen welke na aanvraag en acceptatie van de machtiging nog in de loop van het belastingjaar aan de belastingschuldige worden opgelegd.

Artikel 6 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder schriftelijk tegenbericht ieder jaar geacht stilzwijgend te zijn verlengd.

Artikel 7 Termijnen en termijnbedrag

 • 1.

  Indien de automatische incasso wordt aangevraagd binnen twee weken na dagtekening van het aanslagbiljet dan wordt de aanslag in de in artikel 3 lid 2 genoemde termijnen automatisch geïncasseerd.

 • 2.

  Indien de aanvraag later dan de in lid 1 genoemde termijn worden ingediend, doch vóór het verstrijken van de betaaltermijn, dan wordt voor belastingsoorten die in maximaal 10 termijnen kunnen worden geïnd, het aanslagbedrag in respectievelijk 9, 8 of 7 termijnen automatisch geïncasseerd.

 • 3.

  Betaling via automatische incasso is alleen mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen minder is dan € 5.000,-.

 • 4.

  Indien een automatische incasso niet succesvol kan worden uitgevoerd, wordt het termijnbedrag aangepast in overeenstemming met de nog resterende schuld en het resterende aantal termijnen.

Artikel 8 Tijdstip van afschrijven

 • 1.

  Het verschuldigde bedrag wordt op de laatste werkdag van elke maand afgeschreven.

 • 2.

  Het niet nakomen van het eerste lid brengt niet met zich mee dat de automatische incasso onverschuldigd is geweest.

Artikel 9 Ontbindende voorwaarden

 • 1.

  De automatische incasso wordt voor het lopende jaar beëindigd indien:

  • a.

   de automatische incasso drie maal achtereen in het jaar niet succesvol uitgevoerd kan worden;

  • b.

   de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, metterwoon naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso kunnen belemmeren.

 • 2.

  Een automatische incasso is succesvol uitgevoerd indien het bedrag niet binnen acht weken na de incasso-opdracht is gestorneerd c.q. teruggestort.

 • 3.

  De invorderingsambtenaar stelt de belastingschuldige schriftelijk op de hoogte van de beëindiging.

Artikel 10 Overlijden

 • 1.

  Bij overlijden van de belastingschuldige wordt de automatische incasso voor zover mogelijk voortgezet.

 • 2.

  Op verzoek van de erven wordt de automatische incasso beëindigd.

Artikel 11 Wijziging IBAN

Wijzigingen betreffende het IBAN moet de belastingschuldige onmiddellijk schriftelijk of elektronisch doorgeven aan de invorderingsambtenaar.

Artikel 12 Terugstorting

Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan hij binnen acht weken de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn IBAN terug te storten.

Artikel 13 Beëindiging automatische incasso

 • 1.

  De automatische incasso kan door de belastingschuldige schriftelijk of elektronisch worden beëindigd.

 • 2.

  Indien de belastingschuld na het beëindigen van de automatische incasso nog niet geheel is voldaan, geldt de betaaltermijn voor niet-automatische betalingen overeenkomstig de belastingverordeningen.

 • 3.

  Wanneer de in het tweede lid genoemde betaaltermijn inmiddels is verstreken, moet de resterende belastingschuld onmiddellijk betaald worden.

 • 4.

  Dit artikel is van toepassing op elke vorm van beëindiging van de automatische incasso.

Artikel 14 Automatische incasso bij indienen van bezwaar

 • 1.

  In de periode dat een bezwaarschrift in behandeling is wordt de automatische incasso niet stopgezet. Als blijkt dat het bezwaarschrift (gedeeltelijk) gegrond is, wordt het teveel geïncasseerde bedrag terugbetaald.

 • 2.

  Indien in het bezwaarschrift door belastingschuldige wordt verzocht om uitstel van betaling dan wordt het uitstel verleend tot aan de beslissing op bezwaar.

Artikel 15 Automatische incasso bij indienen van kwijtscheldingsverzoek

In de periode dat een kwijtscheldingsverzoek in behandeling is, wordt de automatische incasso stopgezet. Als blijkt dat kwijtschelding wordt verleend, wordt het teveel geïncasseerde bedrag terugbetaald.

Artikel 16 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Incassoreglement BSOB 2017.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant.

Oss, 11 december 2017

de voorzitter, De directeur,

H.J. Mak M. Vrisou van Eck