Detail

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Postcode en huisnummer:
5721GJ 3
Publicatiedatum:
15.03.2019Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

Overwegende dat de Verordening gegevensverstrekking BRP Asten 2019, vastgesteld bij besluit van de raad d.d. 29 januari 2019, het college opdraagt de verstrekking aan organen van de gemeenten aan derden, zoals genoemd in de artikelen 2 en 3 van de genoemde verordening, nader uit te werken;

 

gelet op:

 • de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen,

 • de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019

 • en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

besluit:

 

 • 1.

  vast te stellen het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019.

 • 2.

  in te trekken het Privacyreglement basisregistratie personen d.d. 11 maart 2014.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  De Wet: De Wet basisregistratie personen (Wet BRP);

 • b.

  BRP: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

 • c.

  Besluit: het Besluit basisregistratie personen;

 • d.

  Verordening: Verordening gegevensverstrekking BRP gemeente Asten 2019;

 • e.

  Informatiebeheer: de functionaris die op grond van de Beheerregeling BRP en waardedocumenten Asten is belast met de dagelijkse zorg van de BRP

 • f.

  Orgaan van de gemeente: onderdeel van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Asten of organen die vallen onder een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Asten deelneemt;

 • g.

  Derde: elke natuurlijk persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • h.

  GBA-V: de centrale component van de BRP dat een kopie bevat van alle persoonslijsten die in de gemeentelijke voorzieningen aanwezig zijn, bedoeld om online BRP-gegevens te verstrekken aan overheidsorganen op grond van een autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wat betreft een beperkte groep authentieke gegevens ten behoeve van het uitvoeren van wettelijke taken;

 • i.

  Authentiek gegeven: een in de basisregistratie opgenomen gegeven dat op grond van artikel 1.6 van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

 

Artikel 2 Verstrekking aan organen van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 2 van de Verordening kunnen gegevens uit de BRP aan organen van de gemeente worden versterkt, voor zover die organen deze gegevens nodig hebben voorde uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

 • 2.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, welke gegevens het betreft en het doel waarvoor die gegevens verstrekt worden zijn vermeld in bijlage 1.

 • 3.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de BRP (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen, dan wel via geautomatiseerde koppelingen met de BRP zoals opgenomen in bijlage 2.

 • 4.

  De organen van de gemeente hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging van de persoonlijke levenssfeer te volgen. De werkprocedures uit het actuele Informatiebeveiligingsplan van de gemeente Asten van de gemeente Asten dienen gevolgd te worden.

 

Artikel 3 Authentieke gegevens en verplicht gebruik  

Aan organen van de gemeente worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt die zij nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze organen aan hun verplichtingen krachtens artikel 1.7 van de Wet kunnen voldoen.

Artikel 4 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een orgaan van de eigen gemeente dat gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de BRP, doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop terugmeldingen door organen van de gemeente plaatsvinden en de wijze waarop deze meldingen worden afgehandeld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.34 van de Wet de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen.

 

Artikel 5 Verstrekking aan derden
 • 1.

  Met inachtneming van artikel 3 van de Verordening kunnen, op schriftelijk verzoek, gegevens worden verstrekt aan de in bijlage 3 bij dit reglement aangegeven derden:

  • a.

   voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en

  • b.

   uitsluitend voor de daarbij aangegeven werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang en

  • c.

   voor zover de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevene daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 2.

  Alle verzoeken worden beoordeeld door of namens de gegevensbeheer BRP, indien nodig in overleg met de informatiebeheerder;

 • 3.

  In voorkomende gevallen kan de beheerder BRP een verzoek voorleggen aan burgemeester en wethouders, met vermelding van de gemaakte belangenafweging.

 • 4.

  Geen gegevens worden verstrekt over niet met name in de bijlage genoemde personen.

   

Artikel 6 Beperking van de verstrekking aan derden (geheimhouding)  

De in artikel 6 bedoelde gegevensverstrekking vindt plaats met inachtneming van artikel 3.21 van de Wet.

 

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking
 • 1.

  Aan organen van de gemeente, als bedoeld in artikel 3 van de Verordening, worden slechts telefonisch gegevens verstrekt nadat de identiteit van de verzoeker is vastgesteld en is gecontroleerd dat het verzoek in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie wordt verzocht.

 • 2.

  Voor het vaststellen van de identiteit en de controle op het verzoek dienen de werkprocedures uit het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente Asten.

 • 3.

  Aan derden, als bedoeld in artikel 2 van de Verordening worden telefonisch geen inlichtingen verstrekt.

 

Artikel 8 Protocolplicht  

 • 1.

  De gegevensbeheerder houdt gedurende twintig jaren volgend op de verstrekking aantekening van de verstrekking in overeenstemming met artikel 3.11 van de Wet.

 • 2.

  De gegevensbeheerder regelt de wijze waarop taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de protocolplicht worden uitgevoerd.

 

Artikel 9 Aantekeningen

De in de artikelen 2 tot en met 6 van dit reglement bedoelde gegevensverstrekking vindt plaats met inachtneming van artikel 3.10 van de Wet BRP.

 

Artikel 10 Beveiliging  

De privacybeheerder BRPtreft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen zoals bedoeld in artikel 6 van het Besluit en zoals vermeld in het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente Asten.

 

Artikel 11 Onvoorziene gevallen  

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 12 Wijzigingen

De informatiebeheerder is bevoegd om wijzigingen in dit reglement voor te dragen aan het college en wethouders.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht 29 januari 2019.

 • 3.

  Het Privacyreglement basisregistratie personen d.d. 11 maart 2014 vervalt na de inwerkingtreding van dit reglement.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 26 februari 2019.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

Burgemeester

mr. H.G. Vos