Detail

Intrekkingsbesluit

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Publicatiedatum:
15.04.2019Intrekkingsbesluit

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

 

gelezen het:

voorstel van de directeur van 15 mei 2018;

 

Gelet op:

Gelet op artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 123, 124 en 134 van de Waterschapswet en artikel 231, 232 en 244 van de Gemeentewet juncto artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

 

vast te stellen:

Het besluit intrekking Beleidsregels inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen belastingen.

Artikel 1. Intrekken Beleidsregels inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen belastingen

De Beleidsregels inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen belastingen van 23 mei 2011 worden ingetrokken.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    Dit besluit kan worden aangehaald als: besluit intrekking Beleidsregels inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen belastingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 21 juni 2018.

De voorzitter,

H.J. Mak

De secretaris,

M. Vrisou van Eck