Detail

VERKEERSBESLUIT AANWIJZEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN IN DE DEKEN MEIJERSTRAAT TE ASTEN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
5721BZ 144
Publicatiedatum:
23.04.2019VERKEERSBESLUIT AANWIJZEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN IN DE DEKEN MEIJERSTRAAT TE ASTEN

Logo Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

Gelet op:

 • -

  hun vigerend Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen;

 • -

  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

   

Overwegende dat:

 • -

  de gemeente Asten een verzoek ontvangen heeft voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de parkeerplaats voor de Deken Meijerstraat;

 • -

  de aanvrager woonachtig is op het Deken Meijerstraat 1 te Asten;

 • -

  de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • -

  de aanvrager geen mogelijkheid heeft voor parkeren op eigen terrein;

 • -

  dit verzoek is getoetst en goedgekeurd door de verkeerskundige van de gemeente Asten;

 • -

  er overleg is geweest met de regiocoördinator Wonen & Services van zorgcentrum “De Lisse”.

 • -

  er overleg is geweest met de korpschef van het betrokken regio eenheid van de Politie Oost-Brabant;

 • -

  de aanvrager een afschrift heeft gehad van dit verkeersbesluit en het verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant en in weekkrant Peelbelang.

Besluit:

 

 • 1.

  een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 98-RX-FZ aan te wijzen op de parkeerplaats in de Deken Meijerstraat door middel van het plaatsen van het verkeersbord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager zoals op tekening met het tekeningnummer OT-TV-RK DO.25 GPP Deken Meijerstraat.

   

  Asten, d.d.

  College van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

  Namens deze, Ing. W.F.L. Moors

  Beleidsmedewerker Verkeer

   

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG, Asten.

  Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

  a. naam en adres van de indiener;

  b. de dagtekening;

  c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  d. de gronden van het bezwaar.

   

  Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.