Detail

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
08.05.2019Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting

De raad van de gemeente Asten;

 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 februari 2019;

 

gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Control van 28 maart 2019;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

besluit:

 

 

 

 

 

 •  

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting.

 •  

 •  

Artikel I

 •  

De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 •  

 • A

 •  

 • Artikel 1:8 komt te luiden:

 •  

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

1. Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:

a. de openbare orde;

b. de openbare veiligheid;

c. de volksgezondheid;

d. de bescherming van het milieu.

2. Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor buiten de door het college vastgestelde termijn voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

 •  

 • B

 •  

Artikel 2:25 komt te luiden:

 •  

Artikel 2:25 Evenement

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens aangeleverd als bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 • 3.

  Geen vergunning is vereist voor kleinschalige activiteiten, indien:

 • de activiteit een barbecue, (straat)feest, muzikale rondwandelingen, buitenoptredens van toneelgezelschappen, fietstochten, muziek en of doorkomsten van wielerwedstrijden in de open lucht e.d. betreft;

 • de activiteit plaatsvindt:

  • 1.

   op zondag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste of tweede Kerstdag tussen 13.00 en 0.00 uur;

  • 2.

   op een doordeweekse dag tussen 10.00 en 0.00 uur;

  • 3.

   op vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 00.30 uur;

 • de activiteit niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

 • het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 150 personen; en

 • de organisator de burgemeester ten minste 15 werkdagen voorafgaand aan de activiteit in kennis stelt door middel van een melding.

Indien er geen onoverkomelijke bezwaren zijn en er geen aanvullende besluiten genomen hoeven te worden, ontvangt de organisator na ontvangst van het meldingsformulier een akkoord kennisgeving.

 • 4.

  Het verbod van het eerste lid geldt voorts niet voor feest, muziek of wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 5.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 •  

C

 •  

Na artikel 2:78 wordt een nieuw artikel 2:79 ingevoegd, welke komt te luiden:

 •  

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen

betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

2. De burgemeester kan een last onder bestuursdwang wegens overtreding van het eerste lidin ieder gevalopleggenbij ernstige en herhaaldelijke:

a. geluid- of geurhinder;

b. hinder van dieren;

c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

 •  

Artikel II

 •  

De Toelichting bij de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

De toelichting bij artikel 1:8 komt als volgt te luiden:

 

Artikel 1:8 Weigeringsgronden (eerste wijziging)

Het is voor de gemeente en de aanvrager weinig zinvol om een aanvraag inhoudelijk te toetsen, als door het tijdstip van indienen een volledige en goede beoordeling redelijkerwijs niet mogelijk is vóór de beoogde datum van de activiteit waar het om gaat. In plaats van buiten behandeling laten zal een aanvraag die dusdanig laat wordt ingediend dat een goede beoordeling niet mogelijk is voortaan worden afgewezen. Een snelle weigering schept duidelijkheid voor de aanvrager en voorkomt een onnodige inspanning aan de kant van de gemeente.

 

Om te voorzien in dit instrument aan artikel 1:8 een nieuw tweede lid toegevoegd, dat een weigeringsgrondslag biedt voor het geval waarin de aanvraag buiten de door het college vastgestelde termijn vóór het tijdstip van de activiteit wordt ingediend. Het woordje “kan” in de toegevoegde bepaling geeft aan dat niet elke te laat ingediende aanvraag geweigerd hoeft te worden: alleen als een volledige, goede en tijdige beoordeling niet mogelijk is, wordt er tot weigering overgegaan. De bepaling is gebaseerd op de modelbepaling van de VNG en verwijst naar door het college vast te stellen termijnen. Deze termijnen worden opgenomen in de Nota evenementenvergunningen, waarin het volledige proces van indienen en behandelen van de vergunningaanvraag wordt geborgd.

 

B

 

Na de toelichting bij artikel 2:25 wordt de volgende passage ingevoegd:

 

Artikel 2:25 Evenement ( eerste wijziging )

Conform de modelverordening is een nieuw tweede lid ingevoegd. De wijziging is het gevolg van de inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Dit besluit ziet op brandveilig gebruik van ‘niet-bouwwerken’ zoals tenten op evenemententerreinen. De overige leden worden doorgenummerd.

 

In het doorgenummerde derde lid, tweede gedachtestreepje, is een nieuwe tekst opgenomen. Onder 1° is een nieuwe regeling opgenomen met betrekking tot kleine evenementen op zon- en feestdagen. In de Zondagswet is bepaald dat het verboden is om op zondagen voor 13:00 uur ‘openbare vermakelijkheden’ te houden, tenzij daarvoor een ontheffing is verleend. Op grond van de APV moest er ook voor de evenementen die op zondag na 13:00 uur werden georganiseerd een evenementenvergunning aangevraagd worden, ook al is voor deze evenementen op basis van de Zondagswet geen ontheffing nodig. Met de nieuwe tekst wordt geregeld dat kleinschalige evenementen na 13:00 uur vergunningsvrij kunnen plaatsvinden, mits aan de overige voorwaarden van artikel 2:25 wordt voldaan. Onder 2° is geregeld dat de kleine evenementen op doordeweekse dagen tot 00:00 uur mogen duren en op vrijdag en zaterdag tot 00:30 uur, conform de tijden in het evenementenbeleid.

 

In het nieuwe derde lid, vijfde gedachtestreepje wordt het maximaal aantal bezoekers gewijzigd van 100 naar 150. Deze wijziging is conform het advies van de politie en de Veiligheidsregio en komt overeen met het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Ook volgen we hiermee regionale en landelijke ontwikkelingen.

 

C

 

Na de toelichting bij artikel 2:78 wordt de volgende passage ingevoegd:

 

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet ( e erste

wijziging)

Dit artikel is toegevoegd conform de modelverordening van de VNG. Met het artikel, dat gebaseerd is op het nieuwe artikel 151d in de Gemeentewet (de Wet aanpak woonoverlast), kent de raad aan de burgemeester de bevoegdheid toe om bij ernstige en herhaaldelijke hinder vanuit of in de onmiddellijke nabijheid van een woning of erf een last onder bestuursdwang op te leggen.

 

Het eerste lid is geformuleerd als een zorgplichtbepaling. Een bewoner hoort zich zo te gedragen dat zijn of haar buren daar geen ernstige hinder van ondervinden. Bij ernstige en herhaaldelijke hinder kan ook de verhuurder worden aangesproken. In het tweede lid is weergegeven in welke gevallen de burgemeester in ieder geval toepassing kan geven aan de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. Dit kan ook een last onder dwangsom zijn.

 

De last onder bestuursdwang kan bestaan uit gedragsaanwijzingen van diverse aard. De zwaarste maatregel die kan worden opgelegd is een verbod om aanwezig te zijn in de woning of op het erf (huisverbod). Welke herstelsanctie het meest geëigend is in een specifieke situatie zal steeds door de burgemeester moeten worden afgewogen.

 

Uit de wet volgt dat het instrument is bedoeld als een ultimum remedium. De bevoegdheid kan alleen worden ingezet als er geen andere geschikte manier voorhanden is om de overlast aan te pakken. Wanneer dit instrument wordt ingezet zal de burgemeester dus goed moeten motiveren dat er geen andere geschikte instrumenten meer zijn om de woonoverlast tegen te gaan. Aan het besluit zal een stevig dossier ten grondslag moeten liggen, waaruit blijkt dat andere instrumenten als bijvoorbeeld buurtbemiddeling al zijn geprobeerd, zonder het gewenste resultaat.

 

Het karakter van ultimum remedium geldt in nog sterkere mate als er sprake is van een huisverbod. Een dermate zware maatregel, die een inbreuk betekent op het grondwettelijk beschermde woonrecht, is alleen mogelijk wanneer de ernst van de situatie dat eist en er werkelijk geen andere optie meer open staat.

 

Artikel III

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 •  

 •  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten

van 16 april 2019.

De raad voornoemd,

griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,

mr. H.G. Vos