Detail

Besluit inzake beoordelingsplicht milieueffectrapportage Buizerdweg 3 te Heusden

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Vergunningen
Postcode en huisnummer:
5721
Publicatiedatum:
09.05.2019Besluit inzake beoordelingsplicht milieueffectrapportage Buizerdweg 3 te Heusden

Logo Asten

 

Burgemeester en wethouders van Asten maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend:

 

Op 8 februari 2019 hebben wij voor de locatie Buizerdweg 3 in Heusden een mededeling inzake de beoordelingsplicht milieueffectrapportage ontvangen. Op 2 april 2019 zijn aanvullingen ontvangen op de mededeling. Deze mededeling gaat over het oprichten van een stal voor 195 melk- en kalfkoeien en 95 stuks vrouwelijk jongvee tot twee jaar en het wijzigen van een stal voor 30 melk- en kalfkoeien, ouder dan 2 jaar. De totale capaciteit is 225 dierplaatsen voor melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en 95 stuks vrouwelijk jongvee tot twee jaar.

 

Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling op basis van het Besluit milieueffectrapportage juncto artikel 7.2. lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer.

 

Burgemeester en wethouders van Asten hebben besloten dat voor de beoogde ontwikkeling geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

 

Naar de mening van burgemeester en wethouders Asten leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

 

Het besluit met de daarbij behorende bescheiden ligt met ingang van 10 mei 2019 gedurende 6 weken in het gemeentehuis bij het team Ruimte ter inzage.

 

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.