Detail

Incassoreglement BSOB 2019

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
01.07.2019Incassoreglement BSOB 2019

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (hierna: BSOB);

gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet 1990, en de belastingverordeningen van de aan BSOB deelnemende gemeenten en waterschap Aa en Maas;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen het volgende reglement met betrekking tot de automatische incasso van de gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen van de deelnemende gemeenten en waterschap Aa en Maas.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Automatische incasso: het afschrijven van een bedrag van het IBAN (International Bank Account Number) van de belastingschuldige ten gunste van BSOB;

 • b.

  Machtiging: een schriftelijke of elektronische machtiging onder opgaaf van het Burgerservicenummer van de belastingschuldige aan BSOB om bedragen gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen van zijn IBAN af te schrijven;

 • c.

  Invorderingsambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 124, derde lid, onderdeel b van de Waterschapswet;

 • d.

  Belastingjaar: het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december van een jaar;

 • e.

  Belastingschuldige: natuurlijk persoon of niet natuurlijke persoon welke zijn aangeslagen voor gemeentelijke- en/of waterschapsheffingen;

 • f.

  Formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke- en/of waterschapsbelastingen dat op het aanslagbiljet staat en daadwerkelijk moet worden betaald.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

Automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige op eenvoudige wijze te kunnen innen. Voor sommige belastingsoorten geldt dat dan in meer termijnen kan worden betaald.

Artikel 3 Reikwijdte automatische incasso

Automatische incasso is mogelijk voor alle door BSOB opgelegde aanslagen, voor zover de belasting bij wege van aanslag wordt geheven en de betreffende belastingverordening in de mogelijkheid van automatische incasso voorziet.

Artikel 4 Machtiging automatische incasso

 • 1.

  Machtiging voor automatische incasso vindt plaats door inlevering van de ingevulde machtigingskaart waarop de benodigde gegevens zijn vermeld. De machtigingskaart moet zijn gedateerd en door de belastingschuldige zijn ondertekend. Belastingschuldige kan tevens via DigID of per brief een machtiging verlenen.

 • 2.

  De machtiging moet geschieden binnen 14 dagen na de dagtekening van de belastingaanslag. Indien de machtiging later wordt ontvangen, kan dit gevolgen hebben voor het aantal incassotermijnen en de hoogte van de termijnbedragen. Zie hiervoor artikel 7, lid 2.

 • 3.

  Het verstrekken van een machtiging nadat de betaaltermijn inmiddels is verstreken, laat eventuele verschuldigde invorderingskosten onverlet.

 • 4.

  Automatische incasso is niet mogelijk voor belastingaanslagen waarvoor inmiddels een dwangbevel is uitgevaardigd.

 •  

Artikel 5 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is mede van toepassing op daarvoor in aanmerking komende aanslagen welke na aanvraag en acceptatie van de machtiging nog in de loop van het belastingjaar aan de belastingschuldige worden opgelegd.

Artikel 6 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder schriftelijk tegenbericht ieder jaar geacht stilzwijgend te zijn verlengd.

Artikel 7 Termijnen en termijnbedrag

 • 1.

  Indien de machtiging wordt ingediend binnen twee weken na dagtekening van het aanslagbiljet dan wordt de aanslag in de betreffende belastingverordening genoemde termijnen automatisch geïncasseerd.

 • 2.

  Indien de machtiging later dan de in lid 1 genoemde termijn wordt ingediend, dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen van het aanslagbiljet dat na verwerking van de machtiging nog overblijft.

 • 3.

  Betaling via automatische incasso is alleen mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen minder is dan € 5.000,-.

 • 4.

  Indien een automatische incasso niet succesvol kan worden uitgevoerd, wordt het termijnbedrag aangepast in overeenstemming met de nog resterende schuld en het resterende aantal termijnen.

Artikel 8 Tijdstip van afschrijven

 • 1.

  Het verschuldigde bedrag wordt op de laatste werkdag van elke maand afgeschreven.

 • 2.

  Het niet nakomen van het eerste lid brengt niet met zich mee dat de automatische incasso onverschuldigd is geweest.

Artikel 9 Ontbindende voorwaarden

 • 1.

  De automatische incasso wordt beëindigd indien:

 • a.

  de automatische incasso gedurende twee incassotermijnen niet slaagt;

 • b.

  de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, metterwoon naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso kunnen belemmeren.

 • 2.

  Een automatische incasso is succesvol uitgevoerd indien het bedrag niet binnen acht weken na de incasso-opdracht is gestorneerd c.q. teruggestort.

 • 3.

  De invorderingsambtenaar stelt de belastingschuldige schriftelijk op de hoogte van de beëindiging.

Artikel 10 Overlijden

 • 1.

  Bij overlijden van de belastingschuldige wordt de automatische incasso voor zover mogelijk voortgezet.

 • 2.

  Op verzoek van de erven wordt de automatische incasso beëindigd.

Artikel 11 Wijziging IBAN

Wijzigingen betreffende het IBAN moet de belastingschuldige onmiddellijk schriftelijk of elektronisch doorgeven aan de invorderingsambtenaar.

Artikel 12 Terugstorting

Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan hij binnen acht weken de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn IBAN terug te storten.

Artikel 13 Beëindiging automatische incasso

 • 1.

  De automatische incasso kan door de belastingschuldige schriftelijk of elektronisch worden beëindigd.

 • 2.

  Indien de belastingschuld na het beëindigen van de automatische incasso nog niet geheel is voldaan, geldt de betaaltermijn voor niet-automatische betalingen overeenkomstig de belastingverordeningen.

 • 3.

  Wanneer de in het tweede lid genoemde betaaltermijn inmiddels is verstreken, moet de resterende belastingschuld onmiddellijk betaald worden.

 • 4.

  Dit artikel is van toepassing op elke vorm van beëindiging van de automatische incasso.

Artikel 14 Automatische incasso bij indienen van bezwaar

 • 1.

  In de periode dat een bezwaarschrift in behandeling is wordt de automatische incasso niet stopgezet. Als blijkt dat het bezwaarschrift (gedeeltelijk) gegrond is, wordt het teveel geïncasseerde bedrag terugbetaald.

 • 2.

  Indien in het bezwaarschrift door belastingschuldige wordt verzocht om uitstel van betaling dan wordt het uitstel verleend voor het bestreden bedrag, tot aan de beslissing op bezwaar.

 • 3.

  De automatische incasso wordt voortgezet voor het niet bestreden bedrag.

Artikel 15 Automatische incasso bij indienen van kwijtscheldingsverzoek

 • 1.

  In de periode dat een kwijtscheldingsverzoek in behandeling is, wordt de automatische incasso opgeschort. Als blijkt dat kwijtschelding wordt verleend, wordt het teveel geïncasseerde bedrag terugbetaald.

 • 2.

  Voor belastingsoorten waarvan volgens de belastingverordening geen kwijtschelding mogelijk is, wordt de automatische incasso niet opgeschort.

Artikel 16 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Incassoreglement BSOB 2019.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant.

Oss, 17 juni 2019

de voorzitter, de plaatsvervangend directeur,

H.J. Mak G. van der Zanden