Detail

Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2019-2020 gemeente Asten

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Postcode en huisnummer:
5721GJ 3
Publicatiedatum:
12.07.2019Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2019-2020 gemeente Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

gelet op artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017;

 

gelet op het Visiedocument NT2 onderwijs in Asten en Someren, juni 2016;

 

Overwegende dat het om redenen van eenduidigheid wenselijk is om een nadere

regel vast te stellen inzake de subsidiëring NT2 onderwijs aan de schoolbesturen

van het basisonderwijs;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2019-2020

gemeente Asten

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 •  

 • In dit besluit wordt verstaan onder:

 •  

 • a. College: college van burgemeester en wethouders;

 •  

 • b. IVO-velden: indicatiestelling voorzieningen in onderwijsondersteuning;

 •  

 • c. Nieuwkomersklas: de nieuwkomersklas biedt 5 dagen per week een

  intensief onderwijsprogramma aan NT2 kinderen

  korter dan 1 jaar in Nederland, gericht op het leren

  van de Nederlandse taal en het voorbereiden op

  deelname aan het reguliere basisonderwijs;

 •  

 • d. NT2 kinderen: kinderen die een andere moedertaal

  spreken dan het Nederlands, langer dan 1 jaar in

  Nederland zijn, deel hebben genomen aan de

  nieuwkomersklas in Asten (of een gelijkwaardige

  voorziening in een andere gemeente) en extra

  ondersteuning nodig hebben bij het leren van de

  Nederlandse taal;

 •  

 • e. Schoolbesturen: de schoolbesturen voor basisonderwijs in Asten:

  PRODAS en PLATOO;

   

 • f. Subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Asten

  2017;

 • g. Visiedocument: Visiedocument NT2 onderwijs in Asten en Someren, juni 2016.

 •  

Artikel 2 Doel

 •  

Deze nadere regel richt zich op de subsidiëring van arrangementen NT2 onderwijs

zoals genoemd op pagina 6 van het visiedocument. Deze arrangementen hebben

als doel NT2 kinderen voor te bereiden op deelname aan het reguliere basisonderwijs.

 •  

Artikel 3 Toepassing

 •  

 • 1.

  De nadere regel is van toepassing op de schoolbesturen van het basisonderwijs

  in Asten.

 • 2.

  Bij de uitvoering van de arrangementen NT2 onderwijs is het bepaalde in het

  visiedocument van toepassing.

 • 3.

  Deze nadere regel is van toepassing op het schooljaar 2019-2020.

 •  

Artikel 4 Subsidiecriteria

 

De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor NT2 kinderen (zie definitie artikel 1d)

op basis van een score die wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:

 

 • a.

  termijn verblijf in Nederland;

 • b.

  aantal maanden voorschoolse voorziening gevolgd in de gemeente Asten of elders in Nederland;

 • c.

  aantal jaren basisonderwijs gevolgd in de gemeente Asten of elders in Nederland;

 • d.

  mate van extra ondersteuning op basis van de informatie uit de IVO-velden.

 

De berekening van de scores zijn in bijlage I opgenomen.

 •  

Artikel 5 Subsidiebedragen

 •  

Het NT2 kind met de hoogste score ontvangt het hoogste bedrag volgens

onderstaande lijst. Vervolgens wordt de subsidie conform de lijst opgebouwd tot

maximaal het jaarlijks door de gemeente beschikbaar gestelde subsidiebudget.

 

Het beschikbare subsidiebudget voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt

€ 20.000,=.

 •  

 • NT2 kind Subsidie

 •  

 • 1 € 2.400,00

 • 2 € 2.400,00

 • 3 € 2.400,00

 • 4 € 2.400,00

 • 5 € 2.400,00

 • 6 € 1.000,00

 • 7 € 1.000,00

 • 8 € 1.000,00

 • 9 € 1.000,00

 • 10 € 1.000,00

 • 11 € 1.000,00

 • 12 € 1.000,00

 • 13 1.000,00

 • € 20.000,00

 •  

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 •  

1. Een aanvraag voor een subsidie NT2 onderwijs wordt schriftelijk door het schoolbestuur

ingediend voor de basisscholen in Asten. De aanvraag wordt gericht aan het college.

 

2. De aanvraag omvat een overzicht van het aantal NT2 kinderen die op basis van deze

nadere regel in aanmerking kan komen voor een subsidie, met als peildatum 1 oktober

van het betreffende schooljaar.

 

3. De aanvraag dient uiterlijk 30 oktober 2019 bij de gemeente zijn ingediend.

 

4. Indien de aanvraag niet tijdig is ingediend, kan het college besluiten, zonder verdere

motivatie, om de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 

5. Het college beslist uiterlijk binnen 8 weken op de aanvraag.

 •  

Artikel 7 Subsidievaststelling

 •  

1. Het schoolbestuur dient jaarlijks binnen 8 weken na afloop van het betreffende schooljaar

waarop de subsidie betrekking heeft een aanvraag voor subsidievaststelling in.

 

2. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat:

 

 • een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de arrangementen NT2 onderwijs waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht;

 • een overzicht van de resultaten en taalvorderingen van de NT2 kinderen die deel hebben genomen aan de arrangementen NT2 onderwijs;

 • en de hieraan verbonden uitgaven.

 

3. Aan de hand van de overgelegde gegevens stelt het college binnen 8 weken de subsidie

definitief vast.

 •  

Artikel 8 Subsidieplafond

 

Om te voorkomen dat het subsidiebudget NT2 onderwijs wordt overgeschreden

wordt een subsidieplafond ingesteld. Zie hiervoor artikel 5 van deze nadere regel.

Aanvragen die het budget overschrijden worden zonder verdere motivatie afgewezen.

 

Artikel 9 Aanvullende bevoegdheid

 •  

In die gevallen, waarin deze nadere regel niet voorziet, beslist het college.

 •  

Artikel 10 Intrekking nadere regel

 

Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze nadere regel wordt de ‘Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2018-2019 gemeente Asten’ ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze nadere regel kan worden aangehaald als ‘Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2019-2020 gemeente Asten’.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten op 27 juni 2019.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester

Bijlage I

 

Behorende bij artikel 4, Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2019-2020

 

Subsidiecriteria:

 

Termijn verblijf in Nederland

 

Na

 

Score

1

Jaar

10

2

Jaar

9

3

Jaar

8

4

Jaar

7

Enz.

 

 

 

Aantal maanden voorschoolse voorziening gevolgd in Asten of elders in Nederland

 

Na

 

Score

00 tot 06

Maanden

5

06 tot 12

Maanden

4

12 tot 18

Maanden

3

18 tot 24

Maanden

2

24 tot 30

Maanden

1

30

Maanden of meer

0

 

Aantal jaren basisonderwijs gevolgd in Asten of elders in Nederland

 

Na

 

Score

0

Jaar

10

1

Jaar

9

2

Jaar

8

3

Jaar

7

4

Jaar

6

Enz.

 

 

 

Mate van extra ondersteuning op basis van de informatie uit de IVO-velden

 

 

Score

26-30 uur per week

8

21-25 uur per week

7

16-20 uur per week

6

11-15 uur per week

5

07-10 uur per week

4

05-06 uur per week

3

03-04 uur per week

2

01-02 uur per week

1