Detail

WET GELUIDHINDER

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Besluiten van algemene strekking
Postcode en huisnummer:
5721GA 19
Publicatiedatum:
15.08.2019WET GELUIDHINDER

Logo Asten

WEGVERKEERSLAWAAI

Besluit hogere grenswaarde voor de ontwikkeling van 3 appartementen aan Prins Bernhardstraat 19 te Asten

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat zij met toepassing van artikel 110 a Wet geluidhinder hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83 Wet geluidhinder hebben vastgesteld voor de geluidbelasting op de gevel van 3 appartementen die aan de Prins Bernhardstraat 19 worden ontwikkeld. Vaststelling van hogere waarden is noodzakelijk omdat ter plaatse van voornoemde ontwikkeling van 3 appartementen niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Logtenstraat.

Het besluit tot vaststelling van de hogere waarden ligt met ingang van 16 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Tegen het besluit tot vaststelling van de hogere waarden kan met ingang van 17 augustus 2019 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij burgemeester en wethouders hebben ingediend, danwel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze hebben ingediend.