Detail

Mandaatbesluit bevoegdheden Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
22.12.2016

Mandaatbesluit bevoegdheden Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening

 

Burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Asten en de heffingsambtenaar van de gemeente Asten, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 • -

  de colleges van de vijf peelgemeenten de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten zijn aangegaan onder andere ter uitvoering van de taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening (BMS);

 • -

  in de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat bovengenoemde taken worden uitgevoerd op basis van een mandaat, volmacht of machtiging van de lokale gemeenten.

Besluit:

 • 1)

  Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten de bevoegdheden te verlenen om de navolgende beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen te verrichten ter uitvoering van de taken in het kader van de Wmo, met betrekking tot inwoners van de gemeente Asten:

  • a.

   Het begeleiden, adviseren en verwijzen van inwoners naar algemene voorzieningen;

  • b.

   Het toekennen/verstrekken dan wel weigeren, herzien, intrekken, beëindigen, terugvorderen en invorderen van maatwerkvoorzieningen, zowel in natura als in de vorm van een Persoonsgebonden budget (pgb) waaronder mede begrepen de tegemoetkoming voor meerkosten;

  • c.

   Verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen;

  • d.

   Het besluiten op aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart alsmede het heffen van leges;

  • e.

   Het bewerken van persoonsgegevens;

  • f.

   Het verstrekken van periodieke rapportages over de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de Wmo aan het Rijk en andere overheidsinstanties;

  • g.

   Het aanbesteden en sluiten van contracten in het kader van inkoop- en aanbesteding in het kader van de Wmo, inclusief het beheer van de betreffende contracten;

  • h.

   Het indienen van verweerschriften namens en het vertegenwoordigen van het college en/of de burgemeester in bestuursrechtelijke procedures, mediation en overige rechtsgedingen (inclusief het verstrekken van machtigingen) met betrekking tot de Wmo;

  • i.

   Het behandelen van en beslissen over klachten met betrekking tot gedragingen van medewerkers en over onderwerpen die behoren tot de uitvoering van de Wmo.

 • 2)

  Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten de bevoegdheden te verlenen om de navolgende beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen te verrichten ter uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet, met betrekking tot inwoners van de gemeente Asten:

  • a.

   Het begeleiden, adviseren en verwijzen van (ouders/verzorgers van) inwoners naar algemene voorzieningen;

  • b.

   Het toekennen/verstrekken dan wel weigeren, herzien, intrekken, beëindigen, terugvorderen en invorderen van (de geldwaarde van) voorzieningen, zowel in natura als in de vorm van een Persoonsgebonden budget (pgb);

  • c.

   Verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen;

  • d.

   Het indienen van een verzoekschrift bij de kinderrechter inzake machtiging, spoed- of crisismachtiging en een voorwaardelijke machtiging voor uithuisplaatsing en/of plaatsing van een jeugdige in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp, zoals bedoeld in artikel 6.1.8 van de Jeugdwet;

  • e.

   Het nemen van een verleningsbesluit gesloten jeugdhulp als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet gelezen in samenhang met artikel 6.1. 2 lid 5 of artikel 6.1.4 lid 3 van de Jeugdwet;

  • f.

   Het treffen van een passende tijdelijke maatregel of het vragen van een machtiging voor gesloten jeugdhulp in spoedeisende gevallen;

  • g.

   Het indienen van een verzoek bij de raad voor de kinderbescherming tot het instellen van een onderzoek in verband met het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel, zoals bedoeld in artikel 2.4 van de Jeugdwet;

  • h.

   Het nemen van een verleningsbesluit uithuisplaatsing als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet gelezen in samenhang met artikel 1:256b lid 2 van het Burgerlijk wetboek;

  • i.

   Het namens de burgemeester indienen van een verzoek bij de raad voor de kinderbescherming om het oordeel van de kinderrechter te vragen of het noodzakelijk is de minderjarige onder toezicht te stellen van een gecertificeerde instelling;

  • j.

   Het bewerken van persoonsgegevens inclusief het vragen van toestemming aan een jeugdige of zijn ouders/verzorgers tot het opvragen en/of inzien van gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet bescherming persoonsgegevens vallen;

  • k.

   Het verstrekken van periodieke rapportages over de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden in het kader van Jeugd aan het Rijk en andere overheidsinstanties;

  • l.

   Het aanbesteden en sluiten van contracten in het kader van inkoop- en aanbesteding in het kader van de Jeugdwet, inclusief het beheer van de betreffende contracten;

  • m.

   Het indienen van verweerschriften namens en het vertegenwoordigen van het college en/of de burgemeester in bestuursrechtelijke procedures, mediation en overige rechtsgedingen (inclusief het verstrekken van machtigingen) met betrekking tot Jeugd;

  • n.

   Het behandelen van en beslissen over klachten met betrekking tot gedragingen van medewerkers en over onderwerpen die behoren tot de uitvoering van de Jeugdwet.

 • 1)

  Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten de bevoegdheden te verlenen om de navolgende beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen te verrichten ter uitvoering van de taken in het kader van de Bijzondere bijstand en Minimabeleid, met betrekking tot inwoners van de gemeente Asten:

  • j.

   Het toekennen/verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terugvorderen en invorderen van bijzondere bijstand of een overige inkomensondersteunende voorziening, alsmede de individuele inkomenstoeslag en/of studietoeslag;

  • k.

   Het verhalen van kosten van bijstand;

  • l.

   Verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen;

  • m.

   Het verlagen van bijzondere bijstand bij verwijtbaar gedrag;

  • n.

   Het opleggen van een bestuurlijke boete;

  • o.

   Het toekennen/verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terug- en invorderen van een tegemoetkoming kinderopvang in het kader van een sociaal medische indicatie;

  • p.

   Het bewerken van persoonsgegevens;

  • q.

   Het verstrekken van periodieke rapportages over de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden in het kader van Bijzondere bijstand en Minimabeleid aan het Rijk en andere overheidsinstanties;

  • r.

   Het aanbesteden en sluiten van contracten in het kader van inkoop- en aanbesteding in het kader van de Wmo, inclusief het beheer van de betreffende contracten;

  • s.

   Het indienen van verweerschriften namens en het vertegenwoordigen van het college en/of de burgemeester in bestuursrechtelijke procedures, mediation en overige rechtsgedingen (inclusief het verstrekken van machtigingen) met betrekking tot Bijzondere bijstand en Minima;

  • t.

   Het behandelen van en beslissen over klachten met betrekking tot gedragingen van medewerkers en over onderwerpen die behoren tot de uitvoering van de Bijzondere bijstand en Minimabeleid.

 • 2)

  Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten de bevoegdheden te verlenen om de navolgende beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen te verrichten ter uitvoering van de taken in het kader van de Schulddienstverlening, met betrekking tot inwoners van de gemeente Asten:

  • u.

   Het toekennen/verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terugvorderen en invorderen van schuldhulpverlening;

  • v.

   Regelen van budgetbeheer:

   • i.

    Inzet en beëindiging

   • ii.

    Sluiten budgetbeheer-overeenkomsten

   • iii.

    Openen en sluiten boedelrekening tbv storting gelden voor schuldeisers

   • iv.

    Met volmacht van inwoner beheren van bankrekening

  • w.

   Coaching van inwoners ter bevordering zelfredzaamheid;

  • x.

   (Bevorderen van het) Treffen van een minnelijke regeling met schuldeisers tbv de inwoner;

  • y.

   Verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen;

  • z.

   Het besluiten tot en ondertekenen van het borg staan voor saneringskrediet;

  • aa.

   Het indienen van het verzoekschrift dwangakkoord bij de rechtbank;

  • ab.

   Het indienen van het verzoekschrift m.b.t. toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) bij de rechtbank;

  • ac.

   Het indienen van een verzoekschrift tot een voorlopige voorziening bij de rechtbank;

  • ad.

   Het indienen van het verzoekschrift moratorium bij de rechtbank;

  • ae.

   Het bewerken van persoonsgegevens;

  • af.

   Het verstrekken van periodieke rapportages over de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden in het kader van schuldhulpverlening aan het Rijk en andere overheidsinstanties;

  • ag.

   Het aanbesteden en sluiten van contracten in het kader van inkoop- en aanbesteding in het kader van de schuldhulpverlening, inclusief het beheer van de betreffende contracten;

  • ah.

   Het indienen van verweerschriften namens en het vertegenwoordigen van het college en/of de burgemeester in bestuursrechtelijke procedures, mediation en overige rechtsgedingen (inclusief het verstrekken van machtigingen) met betrekking tot schuldhulpverlening;

  • ai.

   Het behandelen van en beslissen over klachten met betrekking tot gedragingen van medewerkers en over onderwerpen die behoren tot de uitvoering van de schuldhulpverlening.

 • 3)

  Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten de bevoegdheid te verlenen ondermandaat te verlenen aan de directeur en overige medewerkers werkzaam voor het openbaar lichaam Peelgemeenten, met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld onder 1 t/m 4 van dit besluit,. Hieronder wordt tevens begrepen het verlenen van ondermandaat aan externen.

 • 4)

  Aan de (onder) mandatering de instructie te verbinden om de bevoegdheden uit te oefenen met inachtneming van door de gemeente Asten vastgesteld beleid, algemeen verbindende voorschriften en door of namens de gemeente Asten afgesloten inkoopcontracten op grond van de Wmo, Jeugdwet en BMS.

 • 5)

  Aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten de bevoegdheid te geven verder instructies, voorwaarden, voorschriften en beperkingen te verbinden aan het verlenen van ondermandaat.

 • 6)

  De mandaatbesluiten gericht aan de gemeente Helmond corresponderend aan genoemde mandaatbesluiten onder 1 t/m 4 van dit besluit in te trekken.

 • 7)

  De gemeentesecretaris van Helmond de bevoegdheden te verlenen om de onderstaande beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen te verrichten ter uitvoering van de taken in het kader van de Schulddienstverlening, met betrekking tot inwoners van de gemeente Asten, onder de beperking dat deze bevoegdheden alleen betrekking hebben op de op 1 januari 2017 geregistreerde klanten en voor zover deze trajecten nog niet zijn afgerond. De gemeentesecretaris van Helmond de bevoegdheid te verlenen om ondermandaat te verlenen met betrekking tot de uitoefening van onderstaande bevoegdheden, onder overeenkomstige toepassing van de mandaatregeling van de gemeente Helmond.

  • a.

   Het toekennen/verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terugvorderen en invorderen van schuldhulpverlening;

  • b.

   Regelen van budgetbeheer:

   • i.

    Inzet en beëindiging

   • ii.

    Sluiten budgetbeheer-overeenkomsten

   • iii.

    Openen en sluiten boedelrekening tbv storting gelden voor schuldeisers

   • iv.

    Met volmacht van inwoner beheren van bankrekening

  • c.

   Coaching van inwoners ter bevordering zelfredzaamheid;

  • d.

   (Bevorderen van het) Treffen van een minnelijke regeling met schuldeisers tbv de inwoner;

  • e.

   Verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen;

  • f.

   Het besluiten tot en ondertekenen van het borg staan voor saneringskrediet;

  • g.

   Het indienen van het verzoekschrift dwangakkoord bij de rechtbank;

  • h.

   Het indienen van het verzoekschrift m.b.t. toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) bij de rechtbank;

  • i.

   Het indienen van een verzoekschrift tot een voorlopige voorziening bij de rechtbank;

  • j.

   Het indienen van het verzoekschrift moratorium bij de rechtbank;

  • k.

   Het bewerken van persoonsgegevens;

  • l.

   Het verstrekken van periodieke rapportages over de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden in het kader van schuldhulpverlening aan het Rijk en andere overheidsinstanties;

  • m.

   Het aanbesteden en sluiten van contracten in het kader van inkoop- en aanbesteding in het kader van de schuldhulpverlening, inclusief het beheer van de betreffende contracten;

  • n.

   Het indienen van verweerschriften namens en het vertegenwoordigen van het college en/of de burgemeester in bestuursrechtelijke procedures, mediation en overige rechtsgedingen (inclusief het verstrekken van machtigingen) met betrekking tot schuldhulpverlening;

  • o.

   Het behandelen van en beslissen over klachten met betrekking tot gedragingen van medewerkers en over onderwerpen die behoren tot de uitvoering van de schuldhulpverlening.

 • 8)

  De gemeentesecretaris van Helmond de bevoegdheid te verlenen om beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen te verrichten ter uitvoering van de beschermd wonen taken in het kader van de Wmo, met betrekking tot inwoners van de gemeente Asten. Hieraan de instructie verbinden dat afstemming dient plaats te vinden met de consulent beschermd wonen werkzaam voor het openbaar lichaam Peelgemeenten vóór besluitvorming en dat de bevoegdheid wordt uitgeoefend met inachtneming van door de gemeente Asten op dit punt vastgesteld beleid. De gemeentesecretaris van Helmond de bevoegdheid te verlenen om ondermandaat te verlenen met betrekking tot de uitoefening van bovengenoemde bevoegdheid, onder overeenkomstige toepassing van de mandaatregeling van de gemeente Helmond.

 • 9)

  Te bepalen dat dit besluit op 1 januari 2017 in werking treedt.

Aldus besloten d.d. 8 december 2016.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester

Burgemeester van Asten,

mr. H.G. Vos

Heffingsambtenaar van Asten,

drs. G.J.M. van Zwet