Detail

Mandaatbesluit GGD

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
22.12.2016

Mandaatbesluit GGD

Burgemeester en wethouders van Asten,

Gelet op:

Titel 5.2 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Overwegende dat:

 • -

  Het college bevoegd is op grond van artikel 6.1 Wmo personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens Wmo;

 • -

  de GGD Brabant-Zuidoost bereid is het toezicht op grond van de Wmo op zich te nemen;

Besluit:

 • 1)

  Het mandaat aan de gemeentesecretaris van de gemeente Helmond, alsmede de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, tot het aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren als bedoeld in artikel 6.1 van de Wmo en artikel 5.11 van de Awb in te trekken;

 • 2)

  De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren als bedoeld in artikel 6.1 van de Wmo en artikel 5.11 van de Algemene Wet Bestuursrecht te mandateren aan de directeur van de GGD Brabant-Zuidoost met als uitdrukkelijke beperking dat de ambtenaren werkzaam dienen te zijn bij de GGD Brabant-Zuidoost;

 • 3)

  Aan het mandaat onder punt 2 de instructie verbinden dat bij het toezicht op calamiteiten en geweldsincidenten het gezamenlijke calamiteiten- en communicatieprotocol wordt gehanteerd;

 • 4)

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Aldus besloten d.d. 8 december 2016.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt mr. H.G. Vos

secretaris burgemeester