Detail

Verordening afvalstoffenheffing 2017

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Postcode en huisnummer:
5721GJ 3
Publicatiedatum:
20.12.2016

Verordening afvalstoffenheffing 2017

 

De raad van de gemeente Asten;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2016;

 

gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control d.d. 24 november 2016;

 

gelet op artikel 229, aanhef, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, van de Gemeentewet en

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffen heffing 201 7

 

Artikel 1 Begripsomschrijvinge n

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  container: een vanwege de gemeente uitgezette ophaalbak met een bepaald volume;

 • b.

  emmer: een vanwege de gemeente verstrekte emmer met een bepaald volume;

 • c.

  gft-afval: groente, fruit- en tuinafval;

 • d.

  restafval: huishoudelijk niet zijnde gft-afval;

 • e.

  Brabant Water N.V.: naamloze vennootschap Brabant Water, gevestigd te ’s-Hertogenbosch;

 • f.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van Brabant Water N.V. voor de levering van water betrekking heeft

 • g.

  collo: een pakket grof huisvuil van 0,6 x 0,6 x 2,0 meter.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15:33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De afvalstoffenheffing wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak is in de gevallen waarin de heffing door middel van afrekeningen van Brabant Water N.V. plaatsvindt de verbruiksperiode zoals die voor de betrokken belastingplichtige voor het desbetreffende belastingobject geldt.

 • 2.

  In andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld, is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Deze kan worden gesteld op de afrekening van Brabant Water N.V. Als dagtekening van de kennisgeving geldt in dat geval de dagtekening van de afrekening. Als kennisgeving van voorlopig gevorderde bedragen wordt aangemerkt de voorschotnota of de kennisgeving op andere wijze van betaling van voorschotbedragen.

 • 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de heffing ter zake van de niet met de periodieke inzameldienst ingezamelde afvalstoffen

De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet, ingeval het belastingtijdvak de verbruiksperiode is, het op grond van artikel 6, eerste lid, voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag, worden betaald tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag, onderscheidenlijk het definitieve bedrag van de afrekening van Brabant Water N.V. moet worden betaald.

 • 2.

  In andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid moet het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag worden betaald op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld.

 • 3.

  De afvalstoffenheffing moet worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

 

Artikel 1 0 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening Afvalstoffenheffing 2016 van 13 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt inwerking op 1 januari 2017.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Indien het belastingtijdvak een verbruiksperiode is en deze niet gelijk is aan het kalenderjaar, vangt in afwijking in zoverre van artikel 5, eerste lid, het eerste belastingtijdvak waarvoor deze verordening geldt aan op 1 januari 2017 en eindigt dat belastingtijdvak op het moment dat de op 1 januari 2017 lopende verbruiksperiode eindigt.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing 2017”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten d.d. 13 december 2016.

De raad voornoemd,

 

de griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

de voorzitter,

mr. H.G. Vos

Tarieventabel

behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing 2017

 

Algemeen

De bedragen in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

Hoofdstuk 1. Maatstaven en tarieven voor het periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.1.

  De belasting bedraagt per perceel per maand van het belastingtijdvak: € 4,49

 • 1.2.

  Onverminderd het bepaalde in 1.1. bedraagt de belasting voor het op aanvraag omwisselen van een minicontainer of het verstrekken van een

extra minicontainer, per minicontainer € 19,00

Indien het omwisselen van een minicontainer wordt aangevraagd binnen twee maanden, nadat een nieuwe gebruiker staat geregistreerd bij een

perceel, dan wordt dit bedrag niet in rekening gebracht.

 • 1.3.

  Onverminderd het bepaalde in 1.1. en 1.2. bedraagt de belasting per aanbieding van:

 • 1.3.1 .

  een container van 140 liter bestemd voor restafval € 7,92

 • 1.3.2.

  een container van 140 liter bestemd voor GFT-afval € 0,96

 • 1.3.3.

  een container van 40 liter bestemd voor restafval € 4,44

 • 1.3.4.

  een container van 25 liter bestemd voor GFT-afval € 0,48

 • 1.4.

  Het in geval van verlies of in ongerede geraken van een pasje voor de milieustraat bedraagt het tarief voor de aanvraag van een nieuw pasje € 6,00

   

Hoofdstuk 2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 • 2.1.

  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1. bedraagt de belasting voor het

  op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen:

 • 2.1.1.

  per aanvraag met een maximum van 5 colli per aanvraag € 20,00

 • 2.1.2.

  onverminderd het bepaalde in 2.1.1. per collo per aanvraag € 10,00

 • 2.2.

  Onverminderd het bepaalde in het hier voorgaande bedraagt de belasting voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

Poorttarieven Milieustraat

Voertuig

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

 

• Wit- en bruingoed: koelkasten, diepvriezers, televisie e.d.

• Kadavers van kleine huisdieren

• Asbest 35 m2

• Afgewerkte motorolie (max. 10 liter)

• Retour glas (flessen e.d.)

• Vlak glas

• Papier en karton

• Kleding, schoeisel en huishoudtextiel (bruikbaar)

• Kringloopgoederen

• Ferro en non ferro materialen

• Luiers

• Klein Chemisch Afval

• Plastic verpakkingen

• Wit schoon tempex

• Frietvet

• Autobanden zonder velg (max. 5 stuks)

• Drankenkartons

• Gasflessen

• Harde kunststoffen

• Grof restafval

• Niet chemisch verontreinigende grond

• Blad en gras

• Snoeihout en grof tuinafval

• Huishoudelijk afval, maximaal inhoud van 2 huisvuilzakken

• Hout, niet zijnde bouw- en sloopafval, zoals meubilair, tuinhout (bielzen, schuttingen e.d.)

• Bouw- en sloopafval

Hieronder vallen:

• Alle steensoorten, bijvoorbeeld: puin, tegels, grint, gasbetonblokken, cement, dakpannen, gips en gipsplaten, asfalt, plafondplaten, metselstenen, kalkzandsteen, duroxblokken

• Al het bouw- en sloophout, bijvoorbeeld: houten deuren, kozijnen, boeiboard, dakbeschot, trespa, ramen met en zonder glas, schroten, pallets, houten aanrechtbladen en aanrechtkasten.

Auto

Auto+ aanhanger

Bestelauto

Busje

e.d.

Tarief 0 = Gratis

Tarief 2 = € 8,--

Categorie 3 =

0 – 1 m3

Tarief 2 = € 8,--

Categorie 3 =

1 – 2 m3

Tarief 3 = € 16,--

 

 

 

 

 

Fiets

Fietskar

(voetganger)

Tarief 0 = Gratis

Tarief 1 = € 3,--

Tarief 1 = € 3,--

Per keer mag maximaal 2 m 3 worden aangeleverd

 

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2016.

Mij bekend,

 

de griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans