Detail

Extern mandaatbesluit bijzondere bijstand

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
01.05.2017

Extern mandaatbesluit bijzondere bijstand

Het Dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft:

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2017;

gelet op de mandaatbesluiten van de colleges van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren;

gelet op artikel 9 uit de Dienstverleningsovereenkomst bijzondere bijstand tussen de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en Senzer;

gelet op de Participatiewet en op deze wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels;

 

BESLUIT:

 • 1.

  De Algemeen directeur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, handelend onder de naam Senzer, de bevoegdheden te verlenen om de navolgende beslissingen te nemen en alle daarmee verband houdende (voorbereidings- en uitvoerings)handelingen te verrichten ter uitvoering van de taken in het kader van de bijzondere bijstand, met betrekking tot inwoners van de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren:

  • a.

   Het verstrekken dan wel weigeren, herzien, intrekken van inkomensverklaringen.

   

  • b.

   Het toekennen/verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terugvorderen en invorderen

   

  • c.

   Het toekennen/verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terugvorderen en invorderen van een van de volgende inkomensondersteunende voorzieningen:

   • -

    de individuele inkomenstoeslag;

   • -

    de individuele studietoeslag;

   • -

    de collectieve aanvullende verzekering. 

  • d.

   Het verhalen van kosten van bijzondere bijstand of een van de genoemde inkomensondersteunende voorzieningen onder sub c. 

  • e.

   Verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen. 

  • f.

   Het verlagen van bijzondere bijstand bij verwijtbaar gedrag. 

  • g.

   Het opleggen van een bestuurlijke boete. 

  • h.

   Het toekennen/verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terug- en invorderen van een tegemoetkoming kinderopvang in het kader van een sociaal medische indicatie. 

  • i.

   Het bewerken van persoonsgegevens. 

  • j.

   Het verstrekken van periodieke rapportages over de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden in het kader van Bijzondere bijstand en genoemde inkomensondersteunende voorzieningen onder sub c aan het Rijk en andere overheidsinstanties. 

  • k.

   Het aanbesteden en het aangaan van inkoopcontracten ter uitvoering van taken in het kader van inkoop- en aanbesteding in het kader van de bijzondere bijstand, inclusief het beheer, opzeggen en wijzigen van de betreffende contracten. Bij nieuwe aanbestedingstrajecten wordt de voorwaarde verbonden dat hierover vooraf overleg plaatsvind met de algemeen directeur en/of beleidsmedewerker van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten. 

  • l.

   Het indienen van verweerschriften namens en het vertegenwoordigen van (indirect) het college en/of de burgemeester in bestuursrechtelijke procedures, mediation en overige rechtsgedingen (inclusief het verstrekken van machtigingen) met betrekking tot bijzondere bijstand. 

  • m.

   Het behandelen van en beslissen over klachten met betrekking tot gedragingen van medewerkers en over onderwerpen die behoren tot de uitvoering van de bijzondere bijstand.

 • 2.

  De Algemeen directeur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, handelend onder de naam Senzer, de bevoegdheid te verlenen ondermandaat te verlenen aan de functionarissen werkzaam voor Senzer, met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld onder lid 1 van dit besluit.  

 • 3.

  Aan de (onder) mandatering de instructie te verbinden om de bevoegdheden uit te oefenen met inachtneming van door de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten voorbereid (en door de individuele gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren vastgesteld) algemeen verbindende voorschriften, beleid en door of namens de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten afgesloten inkoopcontracten.  

 • 4.

  Aan de Algemeen directeur van het openbaar lichaam Werkbedrijf Atlant De Peel, handelend onder de naam Senzer, de bevoegdheid te geven verder instructies, voorwaarden, voorschriften en beperkingen te verbinden aan het verlenen van ondermandaat. 

 • 5.

  Te bepalen dat dit besluit op 1 mei 2017 in werking treedt.

Aldus besloten d.d. 24 april 2017.

Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten,

H.J. Woltring  H.J. Mak

secretaris voorzitter

Voorzitter van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten ,

H.J. Mak