Detail

Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2017 - 2018 gemeente Asten

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Postcode en huisnummer:
5721GJ 3
Publicatiedatum:
14.09.2017

Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2017 - 2018 gemeente Asten

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op artikel 3 lid 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2013 en artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017;

gelet op het Visiedocument NT2 onderwijs in Asten en Someren, juni 2016;

Overwegende dat het om redenen van eenduidigheid wenselijk is om een nadere regel vast te stellen inzake de subsidiëring NT2 onderwijs aan de schoolbesturen van het basisonderwijs;

B e s l u i t :

Vast te stellen de nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2017-2018 gemeente Asten

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  IVO-velden: indicatiestelling voorzieningen in onderwijs ondersteuning;

 • c.

  Nieuwkomersklas: de nieuwkomersklas biedt 5 dagen per week een intensief onderwijsprogramma aan NT2 kinderen korter dan 1 jaar in Nederland, gericht op het leren van de Nederlandse taal en het voorbereiden op deelname aan het reguliere basisonderwijs;

 • d.

  NT2 kinderen: kinderen die een andere moedertaal spreken dan het Nederlands, langer dan 1 jaar in Nederland zijn, deel hebben genomen aan de nieuwkomersklas in Asten (of een gelijkwaardige voorziening in een andere gemeente) en extra ondersteuning nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal;

 • e.

  Schoolbesturen: de schoolbesturen voor basisonderwijs in Asten: PRODAS en PlatOO;

 • f.

  Subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2013 en 2017;

 • g.

  Visiedocument: Visiedocument NT2 onderwijs in Asten en Someren, juni 2016.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel richt zich op de subsidiëring van arrangementen NT2 onderwijs zoals genoemd op pagina 6 van het visiedocument. Deze arrangementen hebben als doel NT2 kinderen voor te bereiden op deelname aan het reguliere basisonderwijs.

Artikel 3 Toepassing

 • 1.

  De nadere regel is van toepassing op de schoolbesturen van het basisonderwijs in Asten.

 • 2.

  Bij de uitvoering van de arrangementen NT2 onderwijs is het bepaalde in het visiedocument van toepassing.

 • 3.

  Deze nadere regel is van toepassing op het schooljaar 2017-2018.

Artikel 4 Subsidiecriteria

De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor NT2 kinderen op basis van een score die wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:

 • a)

  termijn verblijf in Nederland;

 • b)

  aantal maanden voorschoolse voorziening gevolgd in de gemeente Asten of elders in Nederland;

 • c)

  aantal jaren basisonderwijs gevolgd in de gemeente Asten of elders in Nederland;

 • d)

  mate van extra ondersteuning op basis van de informatie uit de IVO-velden.

De berekening van de scores zijn in bijlage I opgenomen.

Artikel 5 Subsidiebedragen

Het NT2 kind met de hoogste score ontvangt het hoogste bedrag volgens onderstaande lijst. Vervolgens wordt de subsidie conform de lijst opgebouwd tot maximaal het jaarlijks door de gemeente beschikbaar gestelde subsidiebudget.

Het beschikbare subsidiebudget voor het schooljaar 2017-2108 bedraagt € 27.000,=.

NT2 kind Subsidie

1 € 2.400,00

2 € 2.400,00

3 € 2.400,00

4 € 2.400,00

5 € 2.400,00

6 € 1.000,00

7 € 1.000,00

8 € 1.000,00

9 € 1.000,00

10 € 1.000,00

11 € 1.000,00

12 € 1.000,00

13 € 1.000,00

14 € 1.000,00

15 € 1.000,00

16 € 1.000,00

17 € 1.000,00

18 € 1.000,00

19 € 1.000,00

20 € 1.000,00

€ 27.000,00

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie NT2 onderwijs wordt schriftelijk door het

  schoolbestuur ingediend voor de basisscholen in Asten. De aanvraag wordt

  gericht aan het college.

 • 2.

  De aanvraag omvat een overzicht van het aantal NT2 kinderen die op basis van deze nadere regel in aanmerking kan komen voor een subsidie, met als peildatum 1 oktober van het betreffende schooljaar.

 • 3.

  De aanvraag dient uiterlijk 15 oktober 2017 bij de gemeente te zijn ingediend.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet tijdig is ingediend, kan het college besluiten de

  aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5.

  Het college beslist uiterlijk binnen 8 weken op de aanvraag.

Artikel 7 Subsidievaststelling

 • 1.

  Het schoolbestuur dient jaarlijks binnen 8 weken na afloop van het betreffende

  schooljaar waarop de subsidie betrekking heeft een aanvraag voor

  subsidievaststelling in.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bevat:

  • een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de arrangementen NT2 onderwijs waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht;

  • een overzicht van de resultaten en taalvorderingen van de NT2 kinderen die deel hebben genomen aan de arrangementen NT2 onderwijs;

  • en de hieraan verbonden uitgaven.

 • 3.

  Aan de hand van de overgelegde gegevens stelt het college binnen 8 weken de subsidie definitief vast.

Artikel 8 Subsidieplafond

Om te voorkomen dat het subsidiebudget NT2 onderwijs wordt overgeschreden wordt een subsidieplafond ingesteld. Zie hiervoor artikel 5 van deze nadere regel. Aanvragen die het budget overschrijden worden zonder verdere motivatie afgewezen.

Artikel 9 Aanvullende bevoegdheid

In die gevallen, waarin deze nadere regel niet voorziet, beslist het college.

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere regel kan worden aangehaald als ‘Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2017-2018 gemeente Asten’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 5 september 2017.

 

College van burgemeester en wethouders van Asten

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester

Bijlage I

Behorende bij artikel 4, Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2017-2018

Subsidiecriteria:

a)Termijn verblijf in Nederland

Na

 

Score

1

Jaar

10

2

Jaar

9

3

Jaar

8

4

Jaar

7

Enz.

 

 

b)Aantal maanden voorschoolse voorziening gevolgd in de gemeente Asten of elders in Nederland

Na

 

Score

00 tot 06

Maanden

5

06 tot 12

Maanden

4

12 tot 18

Maanden

3

18 tot 24

Maanden

2

24 tot 30

Maanden

1

30

Maanden of meer

0

c)Aantal jaren basisonderwijs gevolgd in de gemeente Asten of elders in Nederland

Na

 

Score

0

Jaar

10

1

Jaar

9

2

Jaar

8

3

Jaar

7

4

Jaar

6

Enz.

 

 

d)Extra ondersteuning op basis van de informatie uit de IVO-velden

 

Score

26-30 uur per week

8

21-25 uur per week

7

16-20 uur per week

6

11-15 uur per week

5

07-10 uur per week

4

05-06 uur per week

3

03-04 uur per week

2

01-02 uur per week

1