Provinciale Staten/waterschap

 • Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor zowel de Provinciale Staten als voor het Waterschap.
 • De leden van de provinciale staten worden eenmaal in de vier jaar rechtstreeks gekozen.
 • Hiervoor was de verkiezing op 18 maart 2015. 

Samenstelling en taak

Provinciale Staten

 • Nederland telt twaalf provincies.
 • In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de Provinciale Staten.
 • Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.
 • Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
 • De voornaamste taak is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door Gedeputeerde Staten.
 • Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. 

Waterschap

 • Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente.
 • Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. 
 • Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap. 
 • Politieke partijen en belangenorganisaties kunnen meedoen aan de waterschapsverkiezingen.

Kiesgerechtigdheid

Provinciale Staten

Je mag gaan stemmen als je:

 • op de dag van de stemming achttien jaar of ouder bent;
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht; 
 • woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Waterschap

Je mag gaan stemmen als je:

 • op de dag van de stemming achttien jaar of ouder bent;
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht; 
 • op de dag van kandidaatstelling in het Waterschap Aa en Maas woont.

Openbare kennisgevingen

Meer informatie