Over de commissies

 • De gemeenteraad heeft drie raadscommissies ingesteld.
 • De commissies bestaan uit raadsleden en burgercommissieleden.
 • De voorzitter is een raadslid en de griffier ondersteunt de commissie.
 • De commissies adviseren de raad, voeren overleg met het college en geven het college wensen en bedenkingen mee ter voorbereiding van voorstellen of te nemen besluiten.
 • Commissie Burgers:
  • Welzijn,
  • Ouderenbeleid,
  • Cultuur,
  • Sport,
  • Onderwijs,
  • Sociale Zaken,
  • Accommodatiebeleid,
  • Jeugdbeleid,
  • Volksgezondheid,
  • Minderhedenbeleid,
  • Recreatie en Toerisme.
 • Commissie Ruimte:
  • Ruimtelijke ontwikkeling,
  • Volkshuisvesting,
  • Verkeer en Vervoer,
  • Milieu,
  • Infrastructuur,
  • Beheer Openbare Ruimte,
  • Monumentenzorg,
  • Archeologie.
 • Commissie Algemene zaken en Control:
  • Algemene beleidscoördinatie,
  • Algemeen bestuurlijke Zaken,
  • Openbare Orde en Veiligheid,
  • Brandweer en Rampenbestrijding,
  • Communicatie,
  • Financiën,
  • Handhaving,
  • Economische Zaken,
  • Werkgelegenheidsbeleid,
  • Grondexploitatie en Eigendombeheer.