Vergadering

Raadscommissie AZC 14 april 2011

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 17 maart 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 28 februari 2011, VNG te Den Haag: Publicatie VNG Trendlezing;
  • Brief d.d. 3 maart 2011, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: Gemeentefonds;
  • Brief d.d. 8 maart 2011, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: werkkostenregeling Appa, uitbreiding samenloopartikel, vervallen gratificaties en aanpassing procedure bij ziekte burgemeesters;
  • Brief d.d.14 maart 2011, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: Circulaire verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders;
  • Brief d.d. 21 maart 2011, SRE Eindhoven: annuleren Regioraadsvergadering d.d. 210411;
  • Brief d.d. 21 maart 2011, Ministerie van Veiligheid en Justitie: aanbieding werkplan 2011 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid;
  • Brief d.d. 21 maart 2011, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: Aanpak agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers;
  • Brief d.d. 23 maart 2011, Rekenkamercommissie Gemeente Asten: jaarverslag 2011;
In handen van B en W ter voorbereiding:
  • Brief d.d. 28 maart 2011, Politie Brabant Zuid-Oost te Eindhoven: Gemeentelijke prioritering ten behoeve van voorbereiden Regionaal Meerjarenbeleid 2012-2015.
4Voorbereiding opvolging griffier
Stukken
Voorstel(pdf 68 kb )
Besluit(pdf 47 kb )
Notitie opvolging(pdf 81 kb )
5Integraal Toezicht- en Handhavingprogramma 2011-2014
Stukken
Voorstel(pdf 61 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
6Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE- aangelegenheden
7Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Deregulering;(pdf 104 kb )
8Rondvraag