Vergadering

Raadscommissie Ruimte 17 mei 2011

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 12 april 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
 • Brief d.d. 21 maart 2011, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Buitengebied Asten 2008” (proces informatie);
 • Brief d.d. 30 maart 2011, Stichting VAC Adviescommissie wonen te Someren: Jaarverslag  VAC Asten-Someren 2010;
 • Brief d.d. 5 april 2011, De Dorpskernbewoners van Heusden: mestvergistingsinstallatie Bosweg 3 te Heusden (vergezeld van 276 handtekeningen);
 • Brief d.d. 6 april 2011, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Buitengebied Asten 2008” (kopieën van op de zaak betrekking hebbende stukken);
 • Brief d.d. 13 april 2011, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Buitengebied Asten 2008”(intrekking van een beroep);
 • Brief d.d. 29 april 2011, Eneco Solar te Rotterdam, mede namens partner dhr. J. Leenders, inzake biomassavergistinginstallatie (stopzetten ontwikkeling wegens onvoldoendedraagvlak);
In handen van B en W ter voorbereiding:
 • Brief d.d. 5 april 2011, Provincie Noord Brabant te ‘s-Hertogenbosch: zienswijze ontwerp bestemmingsplan “Heusden Gezandebaan 29 (Camping Gezandebaan) 2010;
 • Brief d.d. 15 april 2011, Provincie Noord Brabant te ’s-Hertogenbosch: zienswijze ontwerp bestemmingsplan “Ommel Jan van Havenstraat 35, Kennisstraat 2 en 8, 2010”;
 • Brief d.d. 20 april 2011, Vastgoedmaatschappij Van der Loo bv te Asten: doorgang;
 • Brief d.d. 20 april 2011, De heer en mevrouw Van der Putten te Asten; zienswijze Bestemmingsplan Ommelseweg/mercuriusstraat Asten;
In handen van B en W ter afdoening:

 • Brief d.d. 22 april 2011, Supermarkt Asten bv te Asten: stremmen Burg. Frenckenstraat voor doorgaand verkeer tijdens evenementen.
4Nota archeologiebeleid gemeente Asten en de Erfgoedverordening Asten 2011
Stukken
Voorstel;(pdf 83 kb )
Besluit;(pdf 89 kb )
Toelichting;(pdf 143 kb )
Nota.(pdf 269 kb )
5Bestuursopdracht en voorbereidingskrediet herinrichting Markt e.o.
Stukken
Voorstel;(pdf 69 kb )
Besluit;(pdf 45 kb )
Bestuursopdracht.(pdf 94 kb )
6Bestemmingsplan “Heusden buitengebied Meijelseweg 53 en 74 2010 (ERASPO BV)”
Stukken
Voorstel;(pdf 68 kb )
Besluit.(pdf 46 kb )
7Voorontwerpbestemmingsplan Asten Voordeldonk 2011
Stukken
Voorstel;(pdf 60 kb )
Bodemonderzoek Klaus;(pdf 4235 kb )
Plankaart;(pdf 192 kb )
Regels;(pdf 81 kb )
Toelichting;(pdf 2113 kb )
8Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
 • SRE-aangelegenheden algemeen.
9Stukken  ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Brief KPN;(pdf 154 kb )