Vergadering

Gemeenteraad 3 november 2009

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van de openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op dinsdag 3 november a.s. 's avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier.

De burgemeester van Asten,

ir. J. Beenakker
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslag van de openbare raadsvergadering d.d. 29 september 2009
Stukken
3Ingekomen stukken
Stukken
4Cofinanciering uitbreiding/vernieuwing Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum
Stukken
5Investeringsplan project Brede Maatschappelijke Voorziening en Woonserviceontwikkeling Heusden 2011
Stukken
Voorstel(pdf 0 kb )
Besluit(pdf 0 kb )
Bezettingsschema(pdf 0 kb )
Ruimteprogramma(pdf 0 kb )
6Bestuursopdracht initiatieffase aanpak Multifunctionele Accommodatie Ommel
Stukken
Voorstel(pdf 0 kb )
Besluit(pdf 0 kb )
Bestuursopdracht(pdf 0 kb )
7Woonvisie gemeente Asten 2010 t/m 2019
Stukken
Besluit(pdf 0 kb )
8Regionaal Woningbouwprogramma 2010 - 2020
9Woningbouw locatie ’t Hoekske 10 te Heusden
Stukken
Besluit(pdf 0 kb )
10Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van verwerving perceel Snepweg 4
Stukken
Besluit(pdf 0 kb )
Taxatierapport(pdf 0 kb )
Situatietekening(pdf 0 kb )
Memo(pdf 0 kb )
11Beschikbaarstellen krediet € 60.000,= ten behoeve van herziening Bestemmingsplannen bedrijventerreinen
Stukken
Besluit(pdf 0 kb )