Vergadering

Raadscommissie Ruimte 18 mei 2010

20.00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 12 januari 2010
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

voor kennisgeving aannemen:
 • Brief d.d. 18 december 2009, LOGA te Den Haag: wijzigingen CAR-artikelen per 1 januari 2010;
 • Brief d.d. 29 december 2009, Raad van State te Den Haag: Bp. Buitengebied Asten 2008 (proces informatie);
 • Brief d.d. 30 december 2009, Raad van State te Den Haag: Bp. Buitengebied Asten 2008 (A .van Zeeland, uitspraak: niet ontvankelijk);
 • Brief d.d. 25 januari 2010, Commissie voor de Milieueffectrapportage te Utrecht: aanvullend toetsingsadvies Project Gezandebaan (golfbaan ’t Woold) te Heusden;
 • Brief d.d. 10 maart 2010, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Woongebieden Asten” beroepschrift door G. Driessen;
 • Brief d.d. 10 maart 2010, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Woongebieden Asten” (procedure informatie);
 • Brief d.d. 10 maart 2010, Stichting VAC Adviescommissie wonen te Someren: jaarverslag VAC Asten-Someren;
 • Brief d.d. 11 maart 2010, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Woongebieden Asten” beroepschrift door A.F.E.A. van Eersel;
 • Brief d.d. 12 maart 2010, Actief bodembeheer De Kempen te Eindhoven: toezenden kopie brief d.d. 12 maart 2010 aan uw College van B en W;
 • Brief d.d. 12 maart 2010, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Woongebieden Asten” beroepschrift door M. Leenders;
 • Brief d.d. 12 maart 2010, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Woongebieden Asten” beroepschrift door Heemkundekring de Vonder Asten Someren;
 • Brief d.d. 15 maart 2010, WzNB Mooi Brabant te ’s-Hertogenbosch: overdrachtsdocument WZNB Mooi Brabant;
 • Brief d.d. 24 maart 2010, Heemkundekring De Vonder te Someren: beroep bestemmingsplan Woongebieden Asten 2010;
 • Brief d.d. 31 maart 2010, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Buitengebied Asten 2008” Deskundigenverslag (ter inzage op de afdeling);
 • Brief d.d. 12 april 2010, Raad van State te Den Haag: Asten Bp. “Woongebieden Asten” (intrekking beroep van de heer M. Leenders, Boskoop 3 te Asten);

in handen van B en W ter afdoening:
 • Brief d.d. 5 januari 2010, Fam. Van der Loo te Asten-Heusden: kwalitatieve verplichting Kuijperlaan (plan Vaarsenhof) Asten-Heusden;
 • Brief d.d. 5 januari 2010, Fam. De Jong te Asten-Heusden: bosstroken plan “Vaarsenhof” Asten -Heusden;
 • Brief d.d. 5 januari 2010, Fam. Van der Loo te Asten-Heusden: bosstroken plan “Vaarsenhof” Asten-Heusden;
 • Brief d.d. 30 januari 2010, de heer L.J. Joosten te Asten: opknappen trim- en cooperbaan aan de Dijkstraat te Asten;

in handen van B en W ter voorbereiding
 • Brief d.d. 8 februari 2010, Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: zienswijze ontwerp-bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplannen Buitengebied Asten 2008 en Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak, huisvesting arbeidsmigranten”;
 • Brief d.d. 8 februari 2010, SRE te Eindhoven: conceptreactie ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplannen Buitengebied Asten 2008 en Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak, huisvesting arbeidsmigranten”;
 • Brief d.d. 1 maart 2010, SRE te Eindhoven: zienswijze ontwerp-bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplannen Buitengebied Asten 2008 en Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak, huisvesting arbeidsmigranten”;
 • Brief d.d. 31 maart 2010, Startersvereniging CPO Loverbosch te Asten: verzoek tot delegatiebesluit (zie ook agendapunt 7)
4Mestvergistingsintallatie Bosweg 3 inclusief Presentatie
Stukken
Voorstel(pdf 76 kb )
Verzoek Leenders(pdf 158 kb )
Bijlage 1(pdf 437 kb )
Bijlage 2(pdf 174 kb )
Bijlage 3(pdf 192 kb )
5Delegatie exploitatieplan behorend bij een wijzigingsplan
Stukken
Voorstel(pdf 58 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
6Plan van aanpak voor de uitvoering van de beleidsnotitie “Permanente bewoning van recreatieverblijven” in de gemeente Asten
Stukken
Voorstel(pdf 58 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
Plan van aanpak(pdf 279 kb )
7Delegatiebesluit ten behoeve van de bouw van 12 CPO-woningen in Loverbosch fase 1
Stukken
Voorstel(pdf 80 kb )
Besluit (pdf 45 kb )
Nieuwe verkaveling(pdf 1083 kb )
Brief CPO(pdf 1889 kb )
8Asfaltverharding op kruispuntplateaus Schoolstraat-Heerbaan-Beatrixlaan
Stukken
Voorstel(pdf 68 kb )
Brief(pdf 24 kb )
Bijlage Beatrixlaan(pdf 130 kb )
Bijlage Patersweg(pdf 131 kb )
Bijlage Rootweg(pdf 131 kb )
Bijlage totaal (pdf 133 kb )
9Herontwikkeling locatie Koningsgplein 12-14-16
Stukken
Voorstel(pdf 69 kb )
Bouwhist. verkenning(pdf 1137 kb )
Brief Rijksdienst(pdf 733 kb )
Advies Rijksdienst(pdf 98 kb )
10Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
 • SRE-aangelegenheden
11Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
12Rondvraag