Vergadering

Raadscommissie Ruimte 13 oktober 2009

20:00
Vaststellen agenda
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 8 september 2009
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

Voor kennisgeving aannemen:
 • Brief d.d. 9 september 2009, Lokale Duurzaamheidsmeter te Alkmaar; stand van zaken 9-9-09;
 • Brief d.d. 11 september 2009, Raad van State te Den Haag; Asten Bp. Buitengebied Asten 2008 F.J. Hoefnagels;
 • Brief d.d. 22 september 2009, Raad van State te Den Haag; BP Gezandebaan/verzoek om voorlopige voorziening: nadere informatie;
 • Brief d.d. 23 september 2009, Raad van State te Den Haag; BP Buitengebied Asten 2008/bezwaarschrift: nadere informatie;
 • Brief d.d. 24 september 2009, heemkundekring De Vonder, mededeling inzake instelling  beroep bij de Raad van State, Bp. Buitengebied;

in handen van B&W ter afdoening:
 • Brief d.d. 2 september 2009, Stichting Werkgroep “Een Aarde” te Asten; storten grofvuil milieustraat;
 • Brief d.d. 15 september 2009, heren Van Otterdijk en Vervoordeldonk te Asten: lawaaioverlast kruising Schoolstraat/Heerbaan/M. den Dubbeldenstraat/Ostaderstraat Asten.
4Woonvisie Gemeente Asten 2010 t/m 2019
Stukken
Voorstel(pdf 66 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
5Regionaal Woningbouwprogramma 2010 – 2020 voorstel
Stukken
Voorstel(pdf 81 kb )
Besluit(pdf 39 kb )
Brief SRE(pdf 1691 kb )
Brief reactie(pdf 22 kb )
6Woningbouw locatie ’t Hoekse 10 te Heusden
Stukken
Voorstel(pdf 66 kb )
Besluit(pdf 39 kb )
7Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van verwerving perceel Snepweg 4
Stukken
Voorstel(pdf 70 kb )
Besluit(pdf 41 kb )
Situatietekening(pdf 4 kb )
Taxatierappport(pdf 107 kb )
8Beschikbaar stellen van aanvullend krediet € 60.000,= ten behoeve van herziening bestemmingsplannen bedrijventerreinen
Stukken
Voorstel(pdf 58 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
9Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
 • Stand van zaken ontwikkeling locatie de Wit;
 • Stand van zaken Koningsplein 12-16;
 • Stand van zaken ontwikkeling Bartholomeus;
 • SRE-aangelegenheden.
10Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
Bijlage(pdf 119 kb )
11Rondvraag