Vergadering

Raadscommissie AZC 31 mei 2012

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 25 april 2012
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 2 april 2012, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid te Den Haag: aanbieding rapport Aanwijzing bedrijfsbrandweer risicobedrijven;
  • Brief d.d. 10 april 2012, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost te Eindhoven; 1e wijziging begroting 2012 VRBZO;
  • Brief d.d. 17 april 2012, Gemeente Drimmelen te Made: Motie uitstel herverdeling gemeentefonds;
  • d. Brief d.d. 19 april 2012, Gemeente Vaals te Vaals: Motie dubbele nationaliteiten;
  • Brief d.d. 24 april 2012, Provincie Noord-Brabant te Den Bosch: Actualiteiten en aandachtspunten in het kader van onze taak als financieel toezichthouder;
In handen van B en W ter afdoening:
  • Brief d.d. 6 april 2012, Provincie Noord-Brabant te Den Bosch, Professionalisering handhaving omgevingsrecht.
4Tussentijdse rapportage voorjaar 2012
Stukken
Voorstel(pdf 56 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
5Jaarstukken 2011
Stukken
Voorstel(pdf 113 kb )
Besluit(pdf 41 kb )
Jaarrekening 2011(pdf 20609 kb )
6Omzetten verstrekte leningen aan Bergopwaarts naar garantstelling
Stukken
Voorstel(pdf 71 kb )
Besluit(pdf 43 kb )
7Ontwerpbegroting 2013/meerjarenbegroting 2013-2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)
Stukken
8Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Samenwerking Asten-Someren;
  • b. SRE- aangelegenheden.
9Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Stukken
10Rondvraag