Vergadering

Raadscommissie AZC 3 november 2011

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 1 september 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 18 augustus 2011, Ministerie van Infrastructuur en Milieu te Den Haag: Aankondiging onderzoek waterschapsverkiezingen;
  • Brief d.d. 29 augustus 2011, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid te Den Haag: aanbieding rapport “Brand Chemie-Pack Moerdijk”;
  • Brief d.d. 5 september 2011, Samenwerkingsverband autonome gemeenten te Lekkerkerk: verbeterpunten beleidskader gemeentelijke herindeling;
  • Brief d.d. 5 september 2011, SRE te Eindhoven: ontvangstbevestiging reactie Regionale Agenda 2011-2014;
  • Brief d.d. 15 september 2011, Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag: gevolgen invoering BAG;
  • Brief  d.d. 19 september 2011, SRE regio Eindhoven: uitnodiging vergadering 20 oktober 2011;
  • Brief d.d. 20 september 2011, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den haag: Septembercirculaire 2011;
  • Brief 14 oktober 2011, VNG: Bestuursafspraken 2011-2015.
4Verordening op de Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren 2012
Stukken
Voorstel;(pdf 87 kb )
Besluit;(pdf 86 kb )
5Nazorgonderzoek Rekenkamercommissie Asten
Stukken
Voorstel;(pdf 77 kb )
Besluit.(pdf 53 kb )
6Herziening jaarrekening gemeente Asten 2009 m.b.t. kapitaalverstrekkingen Bbz
Stukken
Voorstel;(pdf 69 kb )
Besluit;(pdf 40 kb )
7Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE- aangelegenheden.
8Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Bijlage;(pdf 486 kb )
9Rondvraag