Vergadering

Raadscommissie AZC 9 september 2010

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 17 juni 2010
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: voor kennisgeving aannemen:
 • Brief d.d. 30 mei 2010,Tibet Support Groep Nederland te Amsterdam: Verjaardagsactie Dalai Lama;
 • Brief d.d. 3 juni 2010, VNG te Den Haag: handreiking: De (rechts)positie griffie(r) in het decentrale bestuur;
 • Brief d.d. 4 juni 2010, Politie Brabant Zuid-Oost te Eindhoven: budgetverdeelsysteem van de politie;
 • Brief d.d. 9 juni 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: Junicirculaire gemeentefonds 2010;
 • Brief d.d. 17 juni 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: Functioneringsgesprekken met uw burgemeester;
 • Brief d.d. 21 juni 2010, Provincie Noord-Brabant te Den Bosch: Evaluatie proef terughoudend financieel toezicht;
 • Brief d.d. 22 juni 2010, Provincie Noord-Brabant te Den Bosch: Begroting 2011;
 • Brief d.d. 1 juli 2010, LOGA te Den Haag: Uitwerking Cao 2009-2011 Flexibilisering en levensfase;
 • Brief d.d. 1 juli 2010, LOGA te Den Haag: Uitwerking Cao 2009-2011 vereenvoudiging CAO;
 • Brief d.d. 1 juli 2010, LOGA te Den Haag: salarismaatregelen 2010 en 2011;
 • Brief d.d. 1 juli 2010, LOGA te Den Haag: Uitwerking Cao 2009-2011;
 • Brief d.d. 8 juli 2010, VeiligheidsRegio Brabant Zuidoost te Eindhoven: Begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014 VRBZO;
 • Brief d.d. 9 juli 2010, VeiligheidsRegio Brabant Zuidoost te Eindhoven: Jaarrekening 2009 VRBZO;
 • Brief d.d. 13 juli 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: Handreiking bestuurskrachtonderzoek;
 • Brief d.d. 16 juli 2010, Ondernemingsraad gemeente Asten: Jaarverslag 2009;
 • Brief d.d. 20 juli 2010, Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven: Vermindering regeldruk/verbetering dienstverlening;
 • Brief d.d. 4 augustus 2010, Griffier Gemeente Asten: nevenfuncties leden van de rekenkamercommissie.
4Dienstverleningsovereenkomst inzake de lokale brandweerzorg gemeente Asten
Stukken
5Brandbeveiligingverordening 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 64 kb )
Besluit;(pdf 97 kb )
Brief.(pdf 88 kb )
6Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg
Stukken
Voorstel;(pdf 77 kb )
Besluit;(pdf 40 kb )
Leidraad 08-2009.(pdf 958 kb )
7Audiovisuele middelen in de raadzaal
Stukken
Memo (pdf 137 kb )
8Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Grondbeleid
Stukken
9Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Communicatiebeleid en Burgerparticipatie
Stukken
10Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet
Stukken
Bijlage.(pdf 62 kb )
11Rapportage 213a-onderzoek
Stukken
Actieplan;(pdf 165 kb )
VIA rapport.(pdf 441 kb )
12Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
 • Zondagopenstelling supermarkten (toezegging 17-6-2010);
 • SRE- aangelegenheden
13Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Berap Griffie 2010;(pdf 174 kb )
14Rondvraag