Vergadering

Raadscommissie AZC 19 mei 2010

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststelling agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 14 januari 2010
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
 • Brief d.d. 23 december 2009, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: besluit wijziging rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers;
 • Brief d.d. 11 januari 2010, Deloitte te Eindhoven: aanvullende verantwoording BANS SiSa-bijlage 2008- gemeente Asten KLIM040743;
 • Brief d.d. 11 januari 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden alsmede WGA-premie burgemeesters;
 • Brief d.d. 13 januari 2010, VNG te Den Haag: FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde aanleveren werkgevers- en werknemersgegevens 2010;
 • Brief d.d. 21 januari 2010, gemeente Son en Breugel: regionale samenwerking;
 • Brief d.d. 26 januari 2010, VNG te Den Haag: onderzoek “Mondiaal op eigen schaal”;
 • Brief d.d. 28 januari 2010, SRE te Eindhoven: Ruimtelijk Programma Brainport;
 • h. Brief d.d. 3 februari 2010, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel te Zeewolde: open brief aan de politieke partijen in uw gemeente;
 • Brief d.d. 7 februari 2010, de heer W. Aarts te Drunen: brief aan Noord-Brabantse Gemeenten op verzoek van de heer H. Willems burgemeester van Heusden;
 • Brief d.d. 17 februari 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: collegevorming en benoeming wethouders;
 • Brief d.d. 19 februari 2010, KPMG Audit te Amsterdam: aanbesteding accountantsdiensten;
 • Brief d.d. 23 februari 2010, VNG te Den Haag: kostenbesparing door loopbaanbeleid bij de brandweer;
 • Brief d.d. 1 maart 2010, Gemeente Someren: ondersteunen motie;
 • Brief d.d. 5 maart 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: anticiperen op bevolkingsdaling;
 • Brief d.d. 5 maart 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: gemeentefonds;
 • Brief d.d. 8 maart 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: gemeentelijke indeling van Nederland;
 • Brief d.d. 10 maart 2010, VNG te Den Haag: advies: eenmalige uitkering in april 2010;
 • Brief d.d. 17 maart 2010, SRE te Eindhoven: raadsinformatiebrief over Regionale samenwerking, financiën en ontwikkelingen;
 • Brief d.d. 21 maart 2010, de heer R. Rustema te Amsterdam: elektronische petities;
 • Brief d.d. 25 maart 2010, Rekenkamercommissie gemeente Asten: toezending jaarverslag 2009;
 • Brief d.d. 12 april 2010, VNG te Den Haag: opschorting GO/OR;
 • Brief d.d. 15 april 2010, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: vergeten bijlage “Evaluatie vervangingsregeling”;
In handen van B&W ter afdoening
 • Brief d.d. 31 maart 2010, Partij voor de Dieren Noord Brabant te Grave: Partij voor de Dieren vraagt wethouders Dierenwelzijn
4Jaarverslag 2009 en Jaarplan 2010 Externe Veiligheid
Stukken
matrix.(pdf 57 kb )
5Gunning  “Accountantscontrole gemeenten Asten, Laarbeek, Someren en Veldhove 
Stukken
Voorstel;(pdf 60 kb )
Besluit;(pdf 39 kb )
6Legesverordening 2010
Stukken
Voorstel;(pdf 67 kb )
Besluit.(pdf 57 kb )
7Legesverordening 2010, 2e wijziging
Stukken
Voorstel;(pdf 84 kb )
Besluit.(pdf 50 kb )
8Tussen evaluatie buurtbemiddeling
Stukken
Rapportage (pdf 703 kb )
9Evaluatie beleidsplan horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
Stukken
Voorstel;(pdf 69 kb )
Bijlage notitie. (pdf 67 kb )
10Geluidsoverlast bij evenementen
Stukken
Bijlage 1;(pdf 289 kb )
Bijlage 2;(pdf 35 kb )
11Begroting SRE 2011
Stukken
Begroting SRE 2011(pdf 58 kb )
12Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
 • SRE- aangelegenheden
13Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Bijlage;(pdf 56 kb )
Berap Griffie 2009;(pdf 108 kb )