Vergadering

Gemeenteraad 4 februari 2014

Raadzaal gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20:00 uur
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der
gemeente Asten, te houden op dinsdag 4 februari a.s. ‘s avonds om 20.00 uur,
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier. mr. H.G. Vos
burgemeester van Asten


Nr.Onderwerp
00Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 57 kb )
00Opening en trekken van het lot
02Verslag van de openbare vergadering van 17 december 2013
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
Ingekomen stukken(pdf 31 kb )
04Nota integraal jeugdbeleid gemeente Asten 2014-2017, inclusief Uitvoeringsprogramma 2014-2017
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 75 kb )
Raadsbesluit(pdf 40 kb )
05Toekennen subsidie en aanvullende subsidie aan Atlantgroep ten behoeve van uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 78 kb )
Besluit(pdf 53 kb )
Toekenning Wsw 2014(pdf 163 kb )
06Uniformering Verordening maatschappelijke ondersteuning
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 69 kb )
Besluit(pdf 54 kb )
Advies WMO(pdf 52 kb )
07Onderwijshuisvestingsprogramma 2014
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 52 kb )
Besluit(pdf 39 kb )
08Vaststelling bestemmingsplan Hindert 2, 2012
Stukken
Bijlage 9 HNO-tool(pdf 428 kb )
Raadsvoorstel(pdf 62 kb )
Toelichting(pdf 4436 kb )
Verbeelding(pdf 193 kb )
Regels Bijlagen(pdf 3361 kb )
Regels(pdf 3137 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
09Zienswijze op herziene begroting 2014 SRE en uitgangspunten voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 58 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
Regioraadsvoorstel(pdf 103 kb )
10Sluiting
Besluitenlijst raadsvergadering 4 februari 2014