Vergadering

Gemeenteraad 11 maart 2014

Raadzaal gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20:00 uur
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der
gemeente Asten, te houden op dinsdag 11 maart a.s. ‘s avonds om 20.00 uur,
in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier
mr. H.G. Vos
burgemeester van Asten

Nr.Onderwerp
00Publieksagenda 11 maart
Stukken
00Opening en trekken van het lot
01Vaststellen agenda
Stukken
02Verslag van de openbare vergadering van 4 februari 2014
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
04Beleidskader Jeugdhulp in de Peelregio 2015-2016
Stukken
05Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg
Stukken
06Strategische kadernota Participatiewet
Stukken
07Vaststelling bestemmingsplan Heusden, Meijelseweg ong. 2012
Stukken
Toelichting(pdf 3547 kb )
Verbeelding(pdf 167 kb )
08Vaststelling bestemmingsplan Asten, Voordeldonk 2011
Stukken
Regels vastgesteld(pdf 66 kb )
Verbeelding(pdf 82 kb )
09Vaststelling bestemmingsplan Manege Prins Willem Alexander
Stukken
10Welstandsbeleid
Stukken
11Verlenen toestemming aangaan Gemeenschappelijke Regeling Peel 6.1
Stukken
12213-a Onderzoek naar verbonden partijen
Stukken
13Herziening A.P.V.
Stukken
14Treasurystatuut 2014 en Financiële verordening 2014
Stukken
15Verordening basisregistratie personen
Stukken
16Eerste wijziging Legesverordening 2014
Stukken
171e Wijziging GR Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant
Stukken
18Benoemingsprocedure wethouders
Stukken
Verslag presidium(pdf 24 kb )
19Initiatiefvoorstel fractie D66-Hart voor Asten: Invoering starterslening gemeente Asten
Stukken
20Initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Asten: Zwerfafvalproject 2014-2015
Stukken
21Sluiting
Besluitenlijst raad 11 maart 2014
Stukken
(pdf 151 kb )