Vergadering

Gemeenteraad 3 november 2014

Raadzaal, gemeentehuis, Koningsplein 3 te Asten
20.00 uur
Nr.Onderwerp
Publieksagenda
Stukken
Publieksagenda(pdf 67 kb )
01Vaststellen Aangepaste Agenda
(agendapunt 16 is nagekomen)
Stukken
02Verslag van de openbare raadsvergadering van 23 september 2014
Stukken
03Ingekomen stukken
Stukken
Ingekomen stukken (pdf 31 kb )
Toezeggingen(pdf 48 kb )
04Beleidsplan jeugdhulp in de Peelregio 2015-2016 en de verordening jeugdhulp peelgemeente Asten 2015
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 126 kb )
Besluit (pdf 205 kb )
Brief Wmo raad(pdf 51 kb )
05Subsidieprogramma's Welzij/Zorg en Toerisme en Recreatie 2014-2016, jaarschijf 2015
Stukken
06Beheer- en beleidsplan Wegen 2014-2022
Stukken
07Verordening ondergrondse infrastructuur Asten 2014
Stukken
Voorstel(pdf 70 kb )
(pdf 116 kb )
08Omgevingsvergunning melkrundveehouderij Broekstraat 2a
Stukken
09Tussentijdse rapportage najaar 2014
Stukken
10Controleprotocol 2014
Stukken
11Inkoopstrategie aanbesteding accountantscontrole 2015 en verder
Stukken
12Archiefverordening gemeente Asten 2014
Stukken
Raadsvoorstel(pdf 48 kb )
Besluit(pdf 54 kb )
132e Wijziging begroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-zuidoost (VRBZO)
Stukken
Uitgaande brief(pdf 49 kb )
14Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2015-2018
Stukken
15Herziening regionaal risicoprofiel 2015
Stukken
16Ondersteuning keuze provincie voorlopig voorkeursalternatief voor de Ruit  (nagekomen agendapunt is niet opgenomen in de vergaderbundel) 
Stukken
Brief(pdf 55 kb )
17Sluiting
Besluitenlijst raad en bijbehorende bijlage
Stukken