Vergadering

Raadscommissie Burgers 28 november 2011

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 31 oktober 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 30 juni 2011, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag: Verzamelbrief juni 2011;
  • Brief d.d. 26 oktober 2011, Inspectie Werk en Inkomen te Den Haag: Aanbieding Programmarapportages;
  • Brief d.d. 27 oktober 2011, CNV Vakcentrale te Utrecht: Bestuursakkoord;
  • Brief d.d. 14 november 2011, GGD Brabant Zuidoost: Regionaal rapport: op weg naar een gezonder Zuidoost Brabant”;
In handen van B en W ter afdoening:
  • Brief d.d. 21 oktober 2011, PlatOO te Helmond: Vacature lid Raad van Toezicht PlatOO.
4Presentatie inzake Werkplein
Stukken
5Beschikbaarstelling middelen onderwijshuisvestingsprogramma 2012
Stukken
Voorstel;(pdf 60 kb )
Besluit;(pdf 39 kb )
6Beleidsplan Wmo 2012 -2015 Asten-Someren
Stukken
Voorstel;(pdf 80 kb )
Besluit;(pdf 45 kb )
Inspraakreacties;(pdf 304 kb )
7Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Stand van zaken BMV Bloemenwijk;
  • Stand van zaken kwaliteit hockeyveld(en);
  • SRE aangelegenheden
8Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
9Rondvraag