Vergadering

Raadscommissie AZC 15 oktober 2009

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 25 juni 2009
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
 • Brief d.d. 2 juni 2009, Gemeente Nuth: compensatie over hypotheekrenteaftrek voor grenswerkers in Duitsland;
 • Brief d.d. 25 juni 2009, Gemeente Someren; ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2010/meerjarenbegroting 2011-2013;
 • Brief d.d. 29 juni 2009, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag: Informeren over informatie voor derden vanaf het eerste kwartaal 2010;
 • Brief d.d. 2 juli 2009, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag: aanbiedingsbrief Uitvoeringsplan herziening Interbestuurlijk Toezicht;
 • Brief d.d. 2 juli 2009, Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant te Eindhoven: jaarrekening en jaarverslag 2008 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant;
 • Brief d.d. 2 juli 2009, Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant te Eindhoven: begroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant;
 • Brief d.d. 6 juli 2009, VNG te Den Haag: bekrachtiging onderhandelingsakkoord vrijwilligers bij de brandweer;
 • Brief. d.d. 6 juli 2009, Provincie Noord Brabant Den Bosch: aangepast financieel toezicht tijdens de economische crisis;
 • Brief d.d. 10 juli 2009, LOGA Den Haag: nieuwe rechtspositie vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer;
 • Brief d.d. 15 juli 2009, SRE Eindhoven: programmabegroting SRE 2010;
 • Brief d.d. 22 juli 2009, ICAS Tilburg: uitvoering Visie Bedrijventerreinen;
 • Brief d.d. 23 juli 2009, VNG Den Haag: rapportage Monitoring Bestuursakkoord;
 • Brief d.d. 27 juli 2009, Gemeente Spijkenisse: motie bezuinigingen politie;
 • Brief d.d. 28 juli 2009, GGD’en Brabant en Zeeland: jaarverslag 2008;
 • Brief d.d. 30 juli 2009, Rekenkamercommissie Gemeente Asten; toezending opzet onderzoek “Onderzoeksopzet Communicatie en burgerparticipatie”;
 • Brief d.d. 7 september 2009, Rekenkamercommissie Gemeente Asten; mogelijkheid tot het aandragen van onderzoeksonderwerpen 2010;
 • Brief d.d. 25 september 2009, fam. Aarts: Alcohol en Vroeg op stap maatregelen en opnemen in verkiezingsprogramma’s 2010;
in handen van B&W ter afdoening:
 • Brief d.d. 12 augustus 2009, VNG: tweede ledenraadpleging functiewaardering.
4Treasury statuut
Stukken
Voorstel;(pdf 81 kb )
Besluit;(pdf 24 kb )
Bijlage.(pdf 82 kb )
5Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
 • a. SRE- aangelegenheden.
6Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
Agenda AB en RC;(pdf 48 kb )
Verslag 2B;(pdf 99 kb )
Verslag RC en AB;(pdf 37 kb )
Voorblad 2b;(pdf 37 kb )
Termijnkalender.(pdf 48 kb )
7Rondvraag