Vergadering

Raadscommissie Ruimte 27 november 2012

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 23 oktober 2012
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brieven d.d. 13 en 29 oktober 2012, Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland te Eindhoven: bezwaarschrift omgevingsvergunning activiteit aanleggen project beekherstel EVZ/Astense AA;
  • Brief d.d. 16 oktober 2012, de heer J. Heyligers te Asten: Koningsplein 16 te Asten;
  • Uitspraak d.d. 22 oktober 2012, Rechtbank ’s-Hertogenbosch: zendmast Heesakkerweg
In handen van B en W ter voorbereiding:
  • Uitspraak d.d. 24 oktober 2012, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State: bestemmingsplan “Heusden komgebied”
  • Brief d.d. 31 oktober 2012, Advocatenkantoor Van Mierlo te Rosmalen: Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan “Asten Centrumgebied”.
4Intrekken verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Asten 2005
Stukken
Voorstel;(pdf 66 kb )
Besluit;(pdf 40 kb )
5Gemeentelijk Rioleringsplan inclusief presentatie
Stukken
Voorstel;(pdf 89 kb )
Besluit;(pdf 51 kb )
6Aanvraag verklaring van geen bedenkingen in kader aanvraag omgevingsvergunning Heizeecht 4
Stukken
Voorstel;(pdf 60 kb )
Besluit;(pdf 40 kb )
7Actualisering bestemmingsplan Centrumgebied
Stukken
Voorstel;(pdf 60 kb )
8Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Leegstand centrum
  • SRE-aangelegenheden
9Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
10Rondvraag