Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 8 juni 2017

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Publieksagenda AZC 08-06-2017
Stukken
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
Agenda AZC 08-06-2017(pdf 70 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de vergadering van 3 mei 2017
Stukken
Besluitenlijst van de vergadering van 3 mei 2017(pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen
Stukken
03 bb Bedrijsvoering Jaarverslag 2016(pdf 740 kb Ingekomen brieven aan raad)
03 bc Samenvatting jaarverslag 2016 publieksversie(pdf 754 kb Ingekomen brieven aan raad)
03 fa Brief van 09-05-2017, VNG, model Archiefverordening(pdf 357 kb Ingekomen brieven aan raad)
03 fb Bijlage 1 Model Archiefverordening 2017(pdf 52 kb Ingekomen brieven aan raad)
03 fd Bijlage 3 Model Beheerregeling informatiebeheer(pdf 36 kb Ingekomen brieven aan raad)
04Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Gemeente Asten
Stukken
Jaarverslag 2016(pdf 912 kb Bijlagen)
Jaarrekening 2016(pdf 434 kb Bijlagen)
Jaarverslag archief 2015, 2016(pdf 211 kb Bijlagen)
Controleverklaring 2016(pdf 210 kb Bijlagen)
05Tussentijdse rapportage voorjaar 2017
Stukken
06Achtervangovereenkomst generieke garantstelling leningen Bergopwaarts
Stukken
Raadsbesluit 27-9-2016(pdf 2425 kb Raadsbesluit)
07Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Stukken
Raadsbesluit APV 2017(pdf 335 kb Raadsbesluit)
Toelichting APV 2017(pdf 59 kb Bijlagen)
09Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten o.a. verbonden partijen: (MRE, Veiligheidsregio, Peel)
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg(mp3 120 kb Geluidsbestanden)
10Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
Lijst van toezeggingen(pdf 73 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming(mp3 109 kb Geluidsbestanden)
11Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties(mp3 458 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag reactie ph(mp3 1199 kb Geluidsbestanden)
Vergaderbundel AZC 08-06-2017
Stukken
Vergaderbundel AZC 08-06-2017(pdf 26192 kb Bijlagen)