Vergadering

Gemeenteraad 15 mei 2012

Raadzaal gemeenthuis, Koningsplein 3
20:00
Hierbij nodig ik u uit tot bijwoning van een openbare vergadering van de raad der gemeente Asten, te houden op dinsdag 15 mei a.s. ‘s avonds om 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Koningsplein 3 alhier. De burgemeester van Asten, S.P. Grem
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
Stukken
2Verslagen van de openbare raadsvergaderingen van 20 maart en 3 april 2012
Stukken
3Ingekomen stukken:
Stukken
4Beleidskader begeleiding in de Wmo, “met beleid vernieuwen”
Stukken
Voorstel(pdf 87 kb )
Besluit(pdf 39 kb )
5Verordening Langdurigheidstoeslag Asten 2012
Stukken
Voorstel(pdf 74 kb )
Besluit(pdf 101 kb )
6Verordeningen Wet Aanscherping WWB
Stukken
Voorstel(pdf 87 kb )
Besluit(pdf 541 kb )
7Actualiseren Verordening leerlingenvervoer
Stukken
Voorstel(pdf 78 kb )
Besluit(pdf 143 kb )
Brief adviesraad(pdf 2445 kb )
8Voortgang en herstructurering bedrijventerrein Molenakkers en ’t Hoogvelt
Stukken
Voorstel(pdf 110 kb )
Besluit(pdf 45 kb )
Kaart plangebied(pdf 209 kb )
9Vaststelling bestemmingsplan Camping de Peel
Stukken
Voorstel(pdf 61 kb )
Besluit(pdf 46 kb )
Regels(pdf 96 kb )
Toelichting(pdf 2465 kb )
Tekening(pdf 107 kb )
10Bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplannen Buitengebied Asten 2008 en Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak, huisvesting arbeidsmigranten”
Stukken
Voorstel(pdf 100 kb )
Besluit(pdf 42 kb )
Memo(pdf 81 kb )
11Wijziging Brandbeveiligingsverordening 2010
Stukken
Voorstel(pdf 59 kb )
Besluit(pdf 51 kb )
Ledenbrief ECGR(pdf 78 kb )
12Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Asten
Stukken
Voorstel(pdf 88 kb )
Besluit(pdf 56 kb )
13Toelating mevrouw N. Hagelaar-Koppens tot lid van de raad van de gemeente Asten
Stukken
Voorstel(pdf 56 kb )
Besluit(pdf 40 kb )
14Wijziging samenstelling commissies
Stukken
Voorstel(pdf 49 kb )
Besluit(pdf 36 kb )