Vergadering

Raadscommissie burgers 11 oktober 2010

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 6 september 2010
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 9 september 2010, gemeenteraad Wormerland: Aangenomen motie fractie SP Wormerland inzake brandstoftoeslag minima met verzoek om steunbetuiging;
  • Brief d.d. 14 september 2010, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Inspectie Werk en Inkomen: Jaarplan IWI 2011;
  • Brief d.d. 20 september 2010, Onis: inzake subsidiëring ouderenwerk;
  • Brief d.d. 22 september 2010: VNG, College voor Arbeidszaken, kamer gesubsidieerde arbeid inzake werkgeversbijdrage vakbondscontributie.
4Rapport “De Peel als culturele biotoop, een grensoverschrijdende visie op het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten”
Stukken
Voorstel;(pdf 60 kb )
Brief museum.(pdf 87 kb )
5Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie uitvoering Wmo een WWB
Stukken
Voorstel;(pdf 56 kb )
6Evaluatie beleid individuele voorzieningen Wmo en aanbevelingen voor aanpassing van het beleid
Stukken
Voorstel;(pdf 89 kb )
Nota evaluatie;(pdf 194 kb )
Memo reactie.(pdf 52 kb )
7Subsidieprogramma Welzijn/Zorg 2009-2012, jaarschijf 2011
Stukken
8Ondernemingsplan 2011-2012 en conceptbegroting 2011 Atlantgroep
Stukken
9Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • Stand van zaken BMV Bloemenwijk;
  • SRE aangelegenheden.
10Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
11Rondvraag