Vergadering

Gemeenteraad 16 april 2019

Raadzaal
20.00 uur
1
Nr. Onderwerp
00 Opening en trekken van het lot
Stukken
01 Vaststellen agenda
Stukken
02 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 februari 2019 en Themabijeenkomst van 27 maart 2019
Stukken
A Concept besluitenlijst Raad 26-02-2019 (pdf 57 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
A Concept besluitenlijst commissie Burgers 25-03-2019 (pdf 57 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B Concept besluitenlijst commissie Ruimte 26-03-2019 (pdf 66 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04 Locatie- en scenariokeuze (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis Asten
Stukken
D Bijlage 2b Fusieovereenkomst (pdf 252 kb Bijlagen)
F Bijlage 3b Resultaat beoordelingen (pdf 412 kb Bijlagen)
05 Herstelbesluit Achtermijterbaan 1
Stukken
B Bijlage Raad van State Uitspraak (pdf 383 kb Bijlagen)
06 Delegatiebesluit aanmeldingsnotitie m.e.r.
Stukken
07 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 (inclusief bijbehorende toelichting)
Stukken
08 Kadernota 2020 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
Stukken
B Kadernota 2020 (pdf 366 kb Bijlagen)
C Reactie Kadernota 2020 (pdf 29 kb Bijlagen)
Raadsbesluit Kadernota 2020 BSOB (pdf 3450 kb Raadsbesluit)
09 Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) 2020
Stukken
C Uitgaande brief kadernota (pdf 44 kb Bijlagen)
10 Plan van aanpak cultuuromslag Toekomstagenda 2030 bouwsteen Raad
Stukken
11 Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting (mp3 51 kb Geluidsbestanden)