Vergadering

Gemeenteraad 22 oktober 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
01 Agenda Raad 22-10-2019(pdf 79 kb Agenda)
Geluidsfragment Vaststellen agenda 1e termijn(mp3 2707 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 17 september 2019
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
03 A Concept besluitenlijst commissie Burgers 7-10-2019(pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 B Concept besluitenlijst commissie Ruimte 8-10-2019(pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04Kredietaanvraag nieuw schoolgebouw Stichting Prodas, locatie Varendocnk
Stukken
05Zienswijze (herziene) Ontwerpbegroting 2020 Senzer en Meerjarenraming 2021-2023
Stukken
06Vaststelling bestemmingsplan Antoniusstraat Heusden
Stukken
07Tussentijdse rapportage najaar 2019
Stukken
08Project Waarderen op oppervlakte
Stukken
09Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 114 kb Geluidsbestanden)
10Aansluitende Besloten Raadsvergadering
11Aanhoudingsbesluit Wet Geurhinder en Veehouderij
Stukken