Vergadering

Gemeenteraad 10 december 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 5 november 2019 en de themabijeenkomsten van 16 oktober 2019 en 27 november 2019
Stukken
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
03 A Concept besluitenlijst commissie Burgers 25-11-2019(pdf 90 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 B Concept besluitenlijst commissie Ruimte 26-11-2019(pdf 69 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 D Lijst van Toezeggingen(pdf 51 kb Bijlagen)
04Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
Stukken
05Opzet governance vernieuwd gemeenschapshuis Asten
Stukken
06Verkeersluwe Markt
Stukken
06 A Raadsvoorstel Verkeersluwe Markt(pdf 104 kb Raadsvoorstel)
06 C Notitie 'Verkeersluwe Markt'(pdf 1932 kb Bijlagen)
RB 10-12-2019 Verkeersluwe Markt(pdf 5017 kb Raadsbesluit)
07Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2020-2025
Stukken
08Stimuleringsregelingen afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken
Stukken
09Concept Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven
Stukken
09 D Concept-Werkprogramma 2020(pdf 356 kb Bijlagen)
10Vaststellen belastingverordeningen 2020
Stukken
11Toelating nieuw burgercommissielid de heer F.M.G. Janssen
Stukken
12Toelating raadslid mevrouw P.W.J.M. van de Ven-Schriks
Stukken
13Benoeming commissievoorzitter
Stukken
Benoeming commissievoorzitter(pdf 70 kb Raadsvoorstel)
14Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 711 kb Geluidsbestanden)